Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Caracterele cambiei

Fiind un titlu de valoare, cambia are caracterele care sunt comune titlurilor comerciale de valoare. Pe lângă aceste caractere generale, cambia are caractere proprii, respectiv:

  • Cambia este un titlu de credit

Cambia este un înscris care conferă posesorului legitim dreptul de a primi suma de bani menţionată în cuprinsul său. Plata dispusă de trăgător devine exigibilă după scurgerea unui termen de la data emiterii cambiei. Datorită acestui fapt, prin cambie se realizează o operaţie de credit.

Scadenţa este unică pentru toate obligaţiile cambiale rezultate din cambie.

  • Cambia are ca obiect plata unei sume de bani

Dispoziţia trăgătorului dată trasului priveşte plata unei sume de bani. Obligaţia cambială poate avea ca obiect numai plata unei sume de bani, cu excluderea oricărei alte prestaţii.

Toate obligaţiile cambiale vor avea ca obiect plata aceleiaşi sume de bani, pe care trăgătorul a menţionat-o în cambie, afară de cazurile când legea prevede altfel.

  • Cambia este un titlu complet

Dreptul şi obligaţia corelativă sunt cele cuprinse în înscris. În lipsa unei menţiuni esenţiale din înscris este exclusă folosirea unor elemente exterioare, chiar dacă în cambie s-ar face trimiterea la ele. 

Această interdicţie decurge din caracterul literal al cambiei întemeiat pe formalismul titlurilor comerciale de valoare.

  • Cambia este un titlu la ordin

Dreptul cuprins în cambie poate fi exercitat de beneficiar sau de persoana căreia acesta i-a transmis cambia prin gir. Clauza „la ordin" este subînţelesă în orice cambie. 

Emitentul cambiei autorizează pe posesorul ei să o transmită altei persoane oricând doreşte şi la infinit. 

Cambiei se poate transmite şi pe calea dreptului comun a cesiunii de creanţă. În acest scop, în cambie trebuie să se facă menţiunea „nu la ordin".

  • Cambia este un titlu abstract

Drepturile şi obligaţiile rezultate din cambie există în mod valabil, independent de cauza juridică care le-a generat, respectiv de raporturile fundamentale.

Cambia este un titlu abstract astfel că pentru valorificarea drepturilor şi realizarea obligaţiilor cambiale nu trebuie făcută dovada raporturilor fundamentale.

De la momentul emiterii, cambia şi drepturile şi obligaţiile cambiale au o existenţă de sine-stătătoare. 

Cambia se emancipează total de cauza juridică din care s-a născut, iar drepturile şi obligaţiile cambiale sunt analizate în sine, fără vreo referire la raporturile fundamentale.

  • Cambia creează obligaţii autonome

Toate obligaţiile care se nasc din cambie au o existenţă juridică de sine-stătătoare. Fiecare semnătură pusă pe titlu creează un raport juridic distinct cu regim propriu, iar viciile sau lipsurile unui raport juridic nu afectează valabilitatea celorlalte raporturi juridice. 

Dacă beneficiarul transmite cambia prin gir, el îşi asumă faţă de dobânditor (giratar) o obligaţie valabilă, chiar dacă dreptul său era afectat de vicii.

Dacă o persoană (avalistul) garantează obligaţia trasului acceptant, obligaţia de garanţie (obligaţia accesorie) este valabilă, chiar dacă obligaţia trasului (obligaţia principală) este anulabilă pentru vicii de consimţământ ori incapacitate.

Recunoaşterea valabilităţii obligaţiilor cambiale are ca premisă existenţa unei cambii emise cu respectarea cerinţelor legii.

  • Cambia creează obligaţii necondiţionale

Obligaţiile cambiale nu pot fi subordonate unei condiţii ori unei contraprestaţii din partea posesorului cambiei. Stipularea unei condiţii afectează însăşi existenţa obligaţiei cambiale. În cazul în care ordinul de plată al trasului este condiţionat, cambia este nulă.

  • Cambia creează obligaţii solidare

Prin transmiterea cambiei pe calea girului, obligaţiei iniţiale a trăgătorului privind acceptarea şi plata cambiei de către tras i se adaugă obligaţiile succesive asumate prin semnătură proprie, de fiecare transmiţător (girant) faţă de dobânditor (giratar). 

Girul realizează nu numai transmiterea cambiei, ci şi garantarea dobânditorilor succesivi ai cambiei. În acest caz, fiecare semnatar al cambiei se obligă la acceptarea şi plata cambiei la scadenţă. 

Obligaţiile cambiale născute din semnarea cambiei sunt solidare adică la scadenţă, ultimul posesor al cambiei va putea cere plata sumei de bani prevăzută în cambie de la tras, iar în caz de refuz, de la oricare dintre ceilalţi semnatari ai cambiei, fără a exista o ordine prestabilită.

 

Cambia este un titlu la ordin complet şi formal, care încorporează o obligaţie abstractă, autonomă şi necondiţionată de plată a unei sume de bani de către semnatarii cambiei, ţinuţi solidar pentru executarea obligaţiei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.