Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Menţiunile facultative ale cambiei

Pe lângă menţiunile obligatorii, cambia poate cuprinde şi anumite menţiuni facultative sau accesorii. Aceste menţiuni pot avea semnificaţii deosebite: unele clauze pot avea o influenţă asupra obligaţiei cambiale, alte clauze nu produc nici un efect asupra acestei obligaţii.

  • Clauzele care influenţează obligaţia cambială

Legea permite menţionarea unor clauze care influenţează obligaţia cambială:

Clauza „nu la ordin" are ca efect interzicerea transmiterii cambiei prin gir. În acest caz, cambia este transmisibilă numai în forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţe din dreptul comun.

Indicarea unui acceptant la nevoie. Pentru a evita riscul refuzului acceptării sau al plăţii cambiei de către tras, trăgătorul poate indica în cambie o persoană care, la nevoie, să accepte ori să facă plata cambiei. Această clauză produce efecte numai în caz de refuz al plăţii din partea trasului.

Ordinul de prezentare a cambiei la acceptare. Prezentarea cambiei pentru acceptarea ei de către tras este facultativă. Trăgătorul poate să includă în cambie ordinul de prezentare a cambiei la acceptare, prezentarea cambiei pentru acceptarea ei de către tras fiind obligatorie. Trăgătorul poate fixa şi un termen pentru prezentarea cambiei.

Clauza „fără cheltuieli" sau „fără protest". Această clauză înscrisă în cambie scuteşte pe beneficiarul cambiei de obligaţia de a dresa protestul de neacceptare sau neplată care este cerut pentru exercitarea acţiunii de regres.

  • Clauzele care nu au nici un efect asupra obligaţiei cambiale

Anumite clauze prevăzute în cambie nu influenţează conţinutul obligaţiei cambiale.

Clauza „după aviz" prin intermediul căreia trăgătorul îl înştiinţează pe tras să nu accepte ori să nu plătească decât după primirea unui aviz din partea trăgătorului. 

O atare clauză poate fi utilă, dar ea nu produce efecte cambiale. Trasul devine obligat cambial, chiar dacă acceptarea s-a făcut fără primirea avizului, iar trăgătorul rămâne obligat şi în cazul când în aviz a comunicat neacceptarea cambiei.

Clauza „fără procură" confirmă că posesorul cambiei pretinde suma menţionată în titlu în virtutea unui drept propriu. Clauza nu are nici un efect special, deoarece cambia este un titlu la ordin şi deci executarea obligaţiei se face la cererea posesorului legitim al titlului, care valorifică un drept al său.

Clauza „valoare dată în garanţie" atestă faptul că titlul a fost dat în scopul garantării executării altei obligaţii. Clauza arată cauza transmiterii titlului, dar nu are nici un efect asupra obligaţiei cambiale.

Clauza „documentele contra acceptării" este folosită îndeosebi în comerţul internaţional în care caz circulă însoţită de documentele reprezentative ale mărfurilor vândute (poliţa de încărcare, poliţa de asigurare, certificatul de origine a mărfii etc.). Cambia care cuprinde o asemenea clauză este denumită cambie documentară. 

Rolul menţiunii este de a arăta că documentele se predau trasului numai dacă el acceptă ori plăteşte cambia.

  • Clauze considerate nescrise

Legea interzice includerea în cambie a unor menţiuni. Deoarece aceste menţiuni nu sunt în contradicţie cu obligaţiunile cambiale, aceste menţiuni sunt considerate nescrise.

Clauza de descărcare a trăgătorului de obligaţia de plată. Trăgătorul răspunde de acceptarea şi plata cambiei. El se poate descărca de răspunderea pentru acceptarea cambiei de către tras, nu însă şi de răspunderea pentru plata cambiei. 

Orice clauză prin care trăgătorul se descarcă de răspunderea de plată a cambiei se socoteşte nescrisă.

Clauza privind forţa executorie a cambiei. Întinderea şi limitele obligaţiilor cambiale sunt reglementate de lege. În consecinţă, clauza prin care se aduce atingere forţei executorii a cambiei este considerată nescrisă. 

  • Clauze care atrag nulitatea obligaţiei cambiale

Unele clauze alterează natura obligaţiilor cambiale şi, în consecinţă, ele conduc la nulitatea cambiei. Fac parte din această categorie: clauza prin care se stipulează o condiţie a obligaţiei cambiale; clauza privind plata cambiei printr-o altă prestaţie, în locul sumei de bani; clauza privind completarea elementelor esenţiale ale cambiei prin alte înscrisuri etc.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.