Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Menţiunile obligatorii ale cambiei

Înscrisul cambial trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele menţiuni:

 • Denumirea de cambie

Înscrisul trebuie să cuprindă denumirea de cambie „în însuşi textul titlului". Această cerinţă este menită să atragă atenţia celui care semnează asupra naturii obligaţiei pe care și-o asumă şi asupra efectelor sale.

În înscris trebuie să fie inclusă menţiunea de cambie. Nu sunt admise expresii echivalente.

Denumirea de cambie trebuie exprimată în limba folosită pentru redactarea înscrisului.

 • Ordinul necondiţionat de plată a unei sume de bani determinate

Înscrisul trebuie să cuprindă ordinul pe care trăgătorul îl dă trasului de a plăti beneficiarului o sumă de bani determinată.

Legea nu prevede termenii care trebuie folosiţi. În consecinţă, ordinul de plată trebuie exprimat sub forma unui ordin propriu-zis „plătiţi”, „veţi plăti" sau în altă formă „mai politicoasă", „vă autorizez să plătiţi" etc. 

Ordinul trebuie să fie clar şi precis, deoarece nu pot fi folosite alte înscrisuri pentru interpretarea înscrisului cambial.

Ordinul trebuie să fie necondiţionat. Orice condiţie ori contra prestaţie care afectează ordinul de plată atrage nulitatea cambiei.

Ordinul trebuie să privească plata unei sume de bani determinate. Se are în vedere o plată efectivă ce urmează a se face de către tras. Această plată trebuie să aibă ca obiect numai o sumă de bani şi într-un cuantum determinat. 

Mai trebuie să se precizeze felul monedei. Fără această precizare, cambia este lovită de nulitate.

Dacă suma de bani a fost arătată în cifre şi litere, în caz de neconcordanţă între ele prevalează suma arătată în litere.

 • Numele trasului

Înscrisul trebuie să prevadă numele persoanei care trebuie să execute plata, adică numele trasului, respectiv numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice. În cazul neindicării trasului, cambia este lovită de nulitate.

În calitate de tras poate fi indicată orice persoană fizică sau juridică. În practică, la indicarea trasului sunt avute în vedere raporturile fundamentale.

În calitate de tras poate fi indicat însuşi trăgătorul.

Pot fi indicate mai multe persoane în calitate de tras, dar în mod cumulativ, adică numai dacă fiecare din aceste persoane acceptă plata întregii sume. Nu se admite indicarea alternativă a mai multor traşi. 

Trebuie arătat că indicarea unei persoane în calitate de tras nu creează prin acest fapt obligaţia persoanei în cauză de a plăti suma de bani. Această obligaţie se naşte numai prin acceptarea cambiei. Din momentul acceptării cambiei, trasul devine obligat cambial, în calitate de debitor principal al cambiei. 

 • Indicarea scadenţei

Înscrisul trebuie să indice scadenţa, adică data la care obligaţia cambială devine exigibilă şi posesorul cambiei poate cere plata sumei de bani menţionată în înscris.

De la data scadenţei se produc efectele cambiale. Numai plata la scadenţă are efect liberator pentru debitor. În raport de data scadenţei se stabilesc zilele legale de prezentare la plată a cambiei şi se calculează termenele de prescripţie.

Pentru a produce efecte, scadenţa trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

 • scadenţa trebuie să fie certă, adică să arate ziua ori termenul maxim în cadrul căruia posesorul cambiei se va prezenta la plată.
 • scadenţa trebuie să fie unică. Este interzisă cambia cu plata în rate. O cambie cu scadenţe succesive este lovită de nulitate.
 • scadenţa să fie posibilă. Cambia cu o scadenţă care nu este posibilă este nulă. De exemplu, o dată anterioară emiterii cambiei.

Scadenţa trebuie să rezulte din înscris, deoarece menţiunile unui titlu de valoare nu pot fi interpretate ori completate prin alte înscrisuri.

Neindicarea scadenţei nu atrage nulitatea cambiei. În absenţa scadenţei, cambia este socotită plătibilă „la vedere", adică la prezentarea ei.

O cambie poate fi trasă: la vedere; la un anume timp de la vedere; la un anumit timp de la data emisiunii; la o zi fixă.

Scadenţa la vedere permite ca plata cambiei să se facă, „la prezentare", sau „la cerere", potrivit intereselor posesorului cambiei, atunci când „o vede" debitorul.

Cambia cu scadenţă „la vedere" poate fi prezentată la plată chiar „în ziua emiterii ei şi cel mai târziu într-un an de la emitere".

Dacă în cambie nu se indică o scadenţă, cambia este prezumată ca fiind trasă „la vedere".

Scadenţa la un anumit timp de la vedere lasă posesorului cambiei posibilitatea prezentării cambiei pentru plată la data pe care o doreşte. Scadenţa va fi la expirarea termenului prevăzut în cambie, care curge din ziua prezentării cambiei din partea posesorului către tras. De exemplu, 30 de zile de la prezentarea cambiei.

Termenul poate fi stabilit în luni, săptămâni, zile etc.

Scadenţa la un anumit termen de la emiterea cambiei va fi la expirarea termenului prevăzut în cambie, care curge de la data emiterii titlului. De exemplu, la 10 zile de la data emisiunii.

Termenul poate fi stabilit în zile, săptămâni, luni etc., ca şi în cazul scadenţei la un anumit termen de la vedere.

Obligaţia va deveni scadentă în ultima zi a termenului.

Scadenţa la o zi fixă. Exigibilitatea obligaţiei este determinată prin indicarea unei anumite zile. De exemplu, 1 mai 2017.

Scadenţa la o zi fixă este modalitatea cea mai frecvent folosită în practică.

 • Indicarea locului unde trebuie făcută plata

Înscrisul trebuie să prevadă locul unde debitorul, trasul, va face plata.

În cambie trebuie precizată localitatea unde se va face plata şi nu adresa completă a debitorului.

Pot fi indicate mai multe locuri de plată. În acest caz, posesorul cambiei o poate prezenta pentru acceptare sau plată la oricare dintre aceste locuri.

În lipsa unei menţiuni privind locul unde trebuie făcută plata, se prezumă ca loc al plăţii, locul arătat lângă numele trasului, care este considerat şi loc al domiciliului trasului.

Printr-o clauză se poate prevedea în cambie ca plata să se facă la domiciliul unui terţ, fie în localitatea unde domiciliază trasul, fie în altă localitate. În acest caz, plata se va face de către terţ, afară de cazul când se specifică expres că plata va fi făcută de către tras la domiciliul terţului.

O cambie care cuprinde o asemenea clauză poartă denumirea de cambie domiciliată.

 • Numele acelui căruia sau la ordinul căruia se va face plata

În cambie trebuie să se arate persoana căreia i se va face plata sau la ordinul căreia plata trebuie făcută.

Cambia este trasă în favoarea unei persoane determinate, care are calitatea de beneficiar al cambiei. În cambie trebuie să se indice numele şi prenumele, respectiv denumirea beneficiarului cambiei. Beneficiarul este primul posesor legitim al cambiei şi are dreptul ca la scadenţă să pretindă de la tras plata sumei de bani prevăzute în cambie.

În cambie pot fi indicaţi mai mulţi beneficiari, în mod cumulativ ori alternativ.

Trăgătorul este îndreptăţit să se indice pe sine în calitate de beneficiar.

Nu este permisă cambia la purtător, însă este permis ca numele beneficiarului să nu fie indicat la emiterea titlului, ci ulterior (cambia în alb). 

În cambie trebuie să se indice numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. Menţiunea clauzei „la ordin" nu constituie însă o condiţie esenţială pentru valabilitatea titlului. Cambia este transmisibilă prin gir. Este permisă stipularea în cambie a clauzei „nu la ordin", caz în care cambia se poate transmite numai prin cesiune ordinară.

 • Data şi locul emiterii cambiei

Înscrisul trebuie să cuprindă data şi locul emiterii cambiei de către trăgător.

Data emiterii cambiei. Data se indică prin ziua, luna şi anul emiterii cambiei. Ea este unică, chiar dacă ar exista mai mulţi trăgători.

Data emiterii cambiei este certă şi opozabilă terţilor până la proba contrară. 

În cazul în care în titlu nu figurează data de emisiune, cambia este lovită de nulitate.

Prin menţionarea datei emiterii cambiei se asigură posibilitatea stabilirii exigibilităţii cambiei, în cazul scadenţei „la un anumit timp de la emiterea cambiei". Precizarea datei emiterii cambiei permite stabilirea capacităţii trăgătorului în momentul tragerii cambiei.

Locul emiterii cambiei. În cambie trebuie să se menţioneze locul emisiunii, respectiv localitatea în care a fost emisă cambia. Locul emiterii titlului se trece lângă data emisiunii cambiei. Dacă nu se indică locul emiterii, legea prezumă ca loc al emisiunii locul arătat lângă semnătura trăgătorului. Dacă un atare loc nu se menţionează, cambia este lovită de nulitate.

Menţionarea locului emiterii cambiei prezintă interes pentru determinarea legii aplicabile pentru formarea cambiei.

 • Semnătura trăgătorului

Faptul că voinţa exprimată în cambie aparţine trăgătorului este atestat de semnătura acestuia pe înscrisul în cauză. 

Pentru a produce efecte, cambia trebuie semnată de trăgător. În absenţa semnăturii trăgătorului, cambia este lovită de nulitate.

Semnătura trebuie să cuprindă, în clar, numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă, precum şi semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau împuterniciţilor altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente.

În mod obişnuit, semnătura trăgătorului trebuie să figureze la sfârşitul textului, pentru a exista certitudinea că aceasta exprimă integral voinţa trăgătorului.

Cerinţele legale privind semnătura trăgătorului sunt deopotrivă aplicabile şi celorlalte semnături puse pe cambie de către tras, girant şi avalist.

Semnăturile puse pe cambie, ca şi raporturile juridice la care dau naştere, au un caracter independent. În consecinţă, nevalabilitatea unei semnături nu atrage după sine nevalabilitatea celorlalte semnături. 

Această regulă are însă ca premisă valabilitatea constituirii titlului. 


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.