Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Falsul reprezentant

Reprezentarea cambială presupune existenţa unei împuterniciri dată de mandant mandatarului pentru a încheia anumite acte juridice cambiale în numele şi pe seama mandantului.

În cazul în care o persoană semnează cambia ca reprezentant al altei persoane, fără a avea împuternicire din partea acesteia, nu se naşte nici o obligaţie cambială. Pretinsul reprezentat nu poate fi obligat, deoarece nu a semnat cambia şi nici nu a dat împuternicire în acest sens, iar falsul reprezentant nu poate fi obligat întrucât din titlu rezultă că nu a înţeles să se oblige personal.

Cu toate acestea, pentru a asigura o încredere în valabilitatea titlului şi deci circulaţia cambiei, legea recunoaşte o obligaţie în sarcina falsului reprezentant, respectiv el este ţinut personal în temeiul cambiei şi, dacă a plătit, are aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat.

În consecință, falsul reprezentant devine personal obligat cambial, indiferent dacă a fost sau nu în culpă. El va fi obligat în aceleaşi condiţii ca şi pretinsul reprezentat.

Aceeaşi este soluţia şi în cazul în care reprezentantul a acţionat pe baza unei împuterniciri, dar a depăşit această împuternicire. Reprezentantul va răspunde pentru întreaga sumă menţionată în cambie, iar nu numai pentru diferenţă. 

Lipsa împuternicirii, respectiv depăşirea împuternicirii, produce efectele menţionate, indiferent de calitatea în care persoana în cauză a semnat cambia. 

Falsul reprezentant sau reprezentantul care şi-a depăşit împuternicirea va avea calitatea celui pentru care a semnat, iar obligaţia născută este o obligaţie proprie, iar nu o obligaţie a pretinsului reprezentat

Obligaţia falsului reprezentant există dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  

  • reprezentantul să semneze cambia cu propriul său nume
  • din înscris să rezulte calitatea sa de reprezentant
  • reprezentantul să nu fi avut împuternicire ori să fi depăşit limitele acesteia.

Obligaţia cambială a falsului reprezentant se naşte în momentul când se face dovada că nu a existat o împuternicire ori aceasta a fost depăşită. 

Deoarece cambia a fost semnată de o persoană în calitate de reprezentant, posesorul cambiei va formula pretenţiile sale împotriva reprezentatului. Dacă acesta contestă existenţa împuternicirii ori invocă depăşirea acesteia, se naşte obligaţia cambială a falsului reprezentant, iar posesorul cambiei îl va putea acţiona pe falsul reprezentant, care va răspunde în calitatea pe care o are pretinsul reprezentat.

În caz de litigiu, pentru a evita o eventuală contestaţie, posesorul cambiei poate chema în judecată atât pe reprezentat, cât şi pe reprezentant.

Dacă falsul reprezentant plătește cambia, el are aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat. Calitatea falsului reprezentant va fi cea pe care ar fi avut-o reprezentatul, dacă plata ar fi fost făcută de acesta.

Falsul reprezentant nu va avea nici o obligaţie cambială în cazul când reprezentatul ratifică actele încheiate fără împuternicire ori cu depăşirea împuternicirii. 

Ratificarea, expresă sau tacită, echivalează cu recunoaşterea existentei reprezentării.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.