Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Reprezentarea cambială

Obligaţiile cambiale se pot naşte şi prin reprezentare.

Orice persoană se poate obliga cambialmente prin mandatar, chiar dacă mandatul este conceput în termeni generali în ce priveşte dreptul mandatarului de a emite sau a semna cambii.

O persoană se poate obliga cambial şi prin folosirea mandatului. Pe baza unui mandat, mandantul îl împuterniceşte pe mandatar să emită ori să semneze cambii în numele şi pe seama mandantului. Legea nu cere ca mandatul să fie special, acesta fiind valabil chiar dacă este conceput în termeni generali, prin care mandatarul este împuternicit să emită ori să semneze cambii. 

În baza împuternicirii, mandatarul poate emite ori semna oricâte cambii şi în oricare dintre calităţile admise de lege: trăgător, acceptant, girant, avalist.

Mandatul poate fi dat, potrivit dreptului comun, în formă scrisă, verbală ori chiar în mod tacit. În cazul prepuşiior, mandatul cuprinde şi dreptul de a emite şi semna cambii, deoarece ei sunt însărcinaţi cu activitatea angajatorului. 

Chiar dacă mandatul poate fi dat în orice formă, actul juridic încheiat de mandatar în baza împuternicirii trebuie să îmbrace forma scrisă cerută de lege pentru înscrisul cambial.

Pentru a exista o reprezentare cambială, raportul de reprezentare trebuie să rezulte din însuşi titlul cambial. Mandantul va fi obligat prin actul juridic încheiat de mandatar numai dacă mandantul este indicat în titlu. Mandatarul semnează cu numele său cambia, dar trebuie să menţioneze calitatea sa de reprezentant şi să arate persoana mandantului în numele şi pe seama căruia a încheiat actul juridic. 

În mod obişnuit, semnătura mandatarului este însoţită de menţiunea „prin procură" ori altă expresie echivalentă şi de numele persoanei care i-a dat împuternicirea. 

Dacă înscrisul cambial poartă numai semnătura mandatarului, fără indicarea persoanei mandantului condiția legală nu este îndeplinită. În acest caz, se naşte o obligaţie cambială, dar ea îl priveşte exclusiv pe semnatarul cambiei.

Dacă înscrisul cambial este semnat de mandatar, dar cu numele mandantului, condiția legală nu este îndeplinită nici în acest caz, iar mandantul nu este obligat cambial, deoarece înscrisul nu cuprinde semnătura sa, iar mandatarul nu este obligat pentru că numele său nu figurează în înscrisul cambial. 

Dovada mandatului se poate face cu orice mijloace de probă.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.