Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Plângerea contravenţională

protestatar

 Plângerea contravenţională este actul procesual prin care se atacă la judecătorie procesul-verbal de constatare a contravenţiilor.

Plângerea contravenţională trebuie formulată în termen de 15 zile de la data când s-a luat la cunoştinţă de încheierea actului constatator. Aceasta are loc prin înmânarea unei copii de pe procesul-verbal, cu ocazia întocmirii lui, sau prin comunicarea prin poştă.

În afară de contravenient, pot formula plângere contravenţională persoana vătămată şi cel căruia i-au fost confiscate bunurile. Persoana vătămată şi cel căruia i-au fost confiscate bunurile pot formula plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, respectiv referitor la măsura confiscării.

De regulă, formularea plângerii duce la suspendarea executării procesului-verbal de constatare a contravenţiilor. În cazul plângerii părţii vătămate sau celei căreia îi aparţin bunurile confiscate, suspendarea operează numai în privinţa despăgubirii sau confiscării.

Soluţiile posibile date de judecătorie sunt de respingere a plângerii contravenţionale când constată că procesul-verbal de contravenţie este temeinic şi legal sau de admitere a plângerii contravenţionale în tot sau în parte.

În caz de anulare a procesului-verbal, petentul este exonerat de raspundere, bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie celor în drept.

Dacă aceste bunuri au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.

În situaţia admiterii în parte a plângerii, se poate reduce amenda sau se poate înlocui o sanctiune cu alta (de exemplu, amenda cu avertismentul), făcându-se o nouă individualizare a sancţiunii.

Împotriva hotărârii judecătoriei pot declara apel oricare dintre părţi (contravenientul, partea vătămată, organul care a aplicat sancţiunea, persoana căreia îi aparţin bunurile confiscate).

Procesul-verbal neatacat în termenul de 15 zile de la comunicare precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea contravenţională constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, putând fi executat de îndată.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.