Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea măsurilor educative privative de libertate

Pe durata executării măsurilor educative se asigură persoanei condamnate, într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, posibilitatea urmării atât programe de pregătire şcolară şi profesională, cât şi programe de reintegrare socială.

Centrele educative și de detenție dispun de spații adecvate pentru cazare, prepararea și servirea hranei, activități de instruire școlară și formare profesională, asistență socială și psihologică, activități educative, moral-religioase, culturale, sportive, recreative, pentru asigurarea asistenței și a tratamentelor medicale și pentru primirea vizitelor.

Centrele educative și de detenție dispun de personal specializat pentru activități educative, moral-religioase, culturale, sportive, recreative, de asistență psihologică și social specifică, de personal medical, de pază, supraveghere și însoțire.

Ministerul Educației Naționale, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, asigură personal specializat pentru activităile de instruire școlară în cadrul centrelor educative și de detenție.

Activitatea de recuperare socială a persoanei internate este organizată și desfășurată în baza unui proiect educațional și a unui plan de intervenție recuperativă. 

Proiectul educațional structurează organizarea și desfăurarea demersurilor educaționale, de asistenă socială acordate persoanelor internate, în funcie de nevoile individuale i urmărete cu prioritate, următoarele obiective: asigurarea unui climat favorabil dezvoltării personale, conferirea de utilitate perioadei internării, reducerea vulnerabilităii psihologice și sociale și asimilarea de cunoștințe și formarea de deprinderi necesare reintegrării sociale.

Planul de intervenție recuperativă stabilește durata și regimul de executare a măsurii educative, activităile și programele de instruire școlară și formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistență psihologică și socială în care este inclusă persoana internată, cu consultarea acesteia.

Asistena educațională, psihologică și socială oferă persoanei internate posibilitatea de a dobândi aptitudini care să determine adoptarea unui comportament constructiv, autonom și responsabil în cadrul comunităii. 

Primirea persoanei condamnate într-un centru educativ și de detenție se face în baza hotărârii judecătoreti rămase definitive. În termen de 3 zile de la primirea în centru familia sau reprezentantul legal sunt informate în scris despre posibilitățile de vizitare și despre modalitățile de sprijinire a procesului de reintegrare socială desfășurate în centru. 

După primirea în centru, persoana internată este ținută o perioadă de 21 de zile în carantină și sub observare.

Pe lângă drepturile pe care o persoană majoră condamnată le are în penitenciar, în cazul minorului internat se pune un accent deosebit pe asigurarea educației, conform cu nevoile și capacitățile sale. 

Persoana internată este obligată să îșii desăvârșească învățământul general obligatoriu. Minorilor trebuie să li se asigure 8 ore de somn pe zi. Dreptul la vizită intimă se acordă doar persoanei căsătorite sau care are dreptul legal de a se căsători.

Pe durata executării măsurii educative, persoana internată poate presta muncă numai cu avizul medicului din centru, însă nu este permisă munca pe timpul nopții.

Banii obținuți din munca prestată sunt repartizați astfel: 50% revin persoanei internate care poate folosi 90% din ei pe durata executării și 10% sunt consemnați pe numele său la Trezoreria Statului, urmând a fi încasați la momentul punerii în libertate. Restul de 50% revin administrației centrului.

Spre deosebire de persoana majoră condamnată, minorul poate încheia un contract de asigurare privind contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, contribuția acoperindu-se din cei 90% obinuți pe durata executării măsurii.

Persoana internată să poată obține venituri și din valorificarea lucrărilor realizate în cadrul atelierelor ocupaționale. Venitul obținut astfel revine în totalitate persoanei internate, după ce se deduc cheltuielile necesare efectuării lucrărilor.

În ceea ce privește recompensele, persoana internată beneficiază de acestea dacă manifestă interes în procesul educativ, pentru participarea activă la activitățile organizatorice în centru și dacă au un comportament adecvat faă de celelalte persoane din centru. 

Pentru minorii internați există o serie de recompense specifice, cum ar fi: trimiterea în tabere sau excursii organziate de centru sau în colaborare cu alte instituții; învoirea pe o durată de maxim 24 de ore în localitatea în care este situat centrul; învoirea la final de săptămână pentru maxim 48 de ore în localitatea de domiciliu, învoiri în familie, în timpul vacanelor școlare, pentru 15 zile, dar nu mai mult de 45 de zile pe an; învoirea din motive umanitare pe o durată de cel mult 10 zile.

Motivele umanitare pentru care se poate da învoirea sunt: decesul unei rude apropiate sau a unei persoane cu care minorul are puternice legături afective, soluționarea unor probleme sociale, medicale, sprijinirea familiei sau în caz de calamitate.

Obligațiile și interdicțiile, abaterile disciplinare ale minorilor internați sunt aceleași ca și pentru majorii condamnați. 

Pentru minorii internați, pe lângă primele 4 sancțiuni disciplinare aplicate persoanei condamnate majore se poate aplica și sancțiunea separării de colectiv timp de 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.