Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Recompense, abateri şi sancţiuni disciplinare

Recompensele se acordă persoanei condamnate pentru că are şi a avut o bună conduită, a luat parte la munca ce se execută în penitenciar, a desfăşurat activităţi educative, culturale, de instruire şi formare profesională, de terapie, a fost de acord să realizeze consilierea psihologică.

Recompensele care pot fi acordate sunt:

 

 • ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior
 • suplimentarea numărului de convorbiri on-line
 • suplimentarea dreptului la pachete şi/sau vizite
 • suplimentarea dreptului la vizită intima
 • permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar numai mult de 15 zile pe an
 • permisiunea de ieşire din penitenciar pentru cel mult 5 zile, dar numai mult de 25 de zile pe an
 • permisiunea de ieşire din penitenciar pentru cel mult 10 zile, dar numai mult de 30 de zile pe an.

Primele cinci tipuri de recompense se acordă de către o comisie specială din penitenciar, la propunerea personalului care desfăoară activități directe cu deținuții, cu avizul şefului de secţie unde persoana în cauză este deținută. Ultimele două recompense se dispun de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la propunerea comisiei menționate anterior.

Motivele pentru acordarea permisiilor sunt: găsirea unui loc de muncă, susţinerea unui examen, menţinerea relaţiilor de familie, pregătirea integării în societate, deces în familie, a unei rude apropiate (soţ/soţie, copil, mamă/tată, frate/soră sau bunic/bunică).

Numărul de zile de permisie se acordă în funcție de regimul de executare în care persoana condamnată este integrată.

Permisiunea de a ieşi din penitenciar o zi se acordă celor care execută pedeapsa în regim închis, pentru primele patru situații prezentate anterior.

Permisiunea de a ieşi din penitenciar cel mult 5 zile se acordă celor care execută pedeapsa în regim semideschis, pentru primele patru situații prezentate anterior.

Permisiunea de a ieşi din penitenciar cel mult 10 zile se acordă celor care execută pedeapsa în regim deschis, pentru primele patru situații prezentate anterior.

În caz de deces al unei rude apropiate persoana condamnată integrată în regim închis, semideschis sau deschis poate primi până la 5 zile de permisie.

Persoana condamnată care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă nu primește niciun fel de permisie de ieşire din penitenciar, nici în caz de deces al unei rude apropriate.

Persoana condamnată solicită ieșirea din penitenciar cu precizarea locului unde urmează să se deplaseze, a intinerariului urmat, precum și a mijloacelor financiare de care dispune în acest sens.

Dacă aceasta nu respectă obligațiile și interdiciile este sancționată, în funcție de gravitatea abaterii disciplinare comise. 

Abaterile discipline se împart în trei grupe:

- abateri disciplinare foarte grave – atunci când se încalcă obligațiile și interdicțiile din grupa I;

- abateri disciplinare grave - atunci când se încalcă obligațiile și interdicțiile din grupa II; 

- abateri disciplinare ușoare - atunci când se încalcă obligațiile și interdicțiile din grupa III.

Stabilirea răspunderii disciplinare nu exclude răspunderea civilă sau penală. Dacă se constată comiterea unei infracţiuni atunci personalul din administraţia penitenciară sesizează organele de urmărire penală.

Dacă persoana condamnată comite una sau mai multe din abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt:

 

 • avertismentul
 • suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe durata de cel mult o lună
 • suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe durata de cel mult o lună
 • suspendarea dreptului de a primi şi cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare igienei personale, pe o durată de cel mult 2 luni
 • suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o durată de cel mult 3 luni
 • izolarea celulară pe o durată de maxim 10 zile.

Aplicarea unei sancţiuni disciplinare nu poate îngrădi dreptul celui deținut la apărare, la corespondenţă și la petiţionare, dreptul la asistenţă medicală, la hrană, la lumină sau la plimbarea zilnică.

Ultimele trei sancțiuni nu pot fi aplicate femeilor gravide sau care au în îngrijire copil de până la un an.

Constatarea unei abateri se face de șeful de secție unde este deţinută persoana, care întocmeşte un raport de incident, în termen de 24 de ore. Șeful de secţie va sesiza Comisia de disciplină, ce este formată din directorul penitenciarului, în calitate de preşedinte, de directorul adjunct pentru educație și asistență psihosocială şi dintr-un alt ofițer desemnat de directorul penitenciarului.

Pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare se efectuează obligatoriu o cercetare prealabilă, de către o persoană ce nu este supraveghetor și care a fost desemnată de către directorul penitenciarului. Cercetarea disciplinară se efectuează în cel mult 10 zile și se efectuează un raport. După depunerea raportului, comisia va audia persoana condamnată precum şi alte persoane care au cunoştiinţă de incident, dispunând fie aplicarea, prin hotărâre scrisă, unei sancţiuni disciplinare, fie clasarea dosarului, dacă nu se constată că s-a comis o abatere. Sancţiunea aplicată se înscrie într-un registru special şi se face menţiunea despre ea în dosarul individual al persoanei condamnate.

Aplicarea sancțiunii se comunică persoanei interesate, care are posibilitatea de a face plângere împotriva hotărârii comisiei de aplicare a unei sancţiuni disciplinare la judecătorul de supraveghere, în termen de 3 zile de la comunicare. Judecătorul de supraveghere are obligația de a asculta persoana condamnată și căreia i s-a aplicat sancțiunea.

Judecătorul de supraveghere soluţionează plângerea prin încheiere, prin care poate dispune fie admiterea plângerii şi anularea sau modificarea sancţiunii applicate înlocuind-o cu una mai ușoară, fie respingerea plângerii, fie ia act de renunțarea la plângere.

Împotriva încheierii, persoana condamnată condamnat sau administrația penitenciarului pot face contestaţie, în termen de 5 zile, la judecătoria din circumscripția unde se află penitenciarul. Contestația se judecă de urgență și cu precădere. Instanța are obligația de a audia persoana condamnată. Hotărârea judecătoriei este definitivă.

Atât plângerea formulată la judecătorul de supraveghere, cât și contestația formulată la judecătorie suspendă aplicarea sancțiunii disciplinare.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.