Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Impozitul pe profit

Conform Codului fiscal sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele categorii de contribuabili:

  • persoanele juridice române (companiile naţionale, societăţile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române);
  • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România
  • persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică
  • persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
  • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.
  • persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Sunt scutiți de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: trezoreria statului, nstituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, dacă legea nu prevede altfel; persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat, cultele religioase dacă folosesc resursele obținute pentru întreținerea și funcționarea acestora, instituţiile de învăţământ particular, asociaţiile de proprietari, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Fondul de compensare a investitorilor, Banca Naţională a României, Fondul de garantare a pensiilor private.

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru anumite venituri, în general care nu sunt obținute pentru a realiza profit ci pentru îndeplinirea obiectului de activitate.

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.