Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Inculpatul

Inculpatul este persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală. Punerea în mişcare a acţiunii penale se realizează prin ordonanţa procurorului. Prin excepţie, în cazul infracţiunilor de audienţă, acţiunea penală se pune în mişcare prin declaraţia orală a procurorului.

În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:

 • dreptul de a nu da nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că, dacă refuză să dea declaraţii, nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii, acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa. Înainte de a fi ascultat, inculpatului trebuie să i se pună în vedere de către organele judiciare că are dreptul de a nu face nicio declaraţie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage sancţiunea excluderii probei nelegal administrate.
 • dreptul de a fi informat, de îndată, despre fapta pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrarea juridică a acesteia. Încălcarea acestui drept poate atrage nulitatea relativă a actelor de urmărire penală efectuate.
 • dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii
 • dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu în cazurile de asistenţă juridică obligatorie. Orice persoană are dreptul să-şi aleagă în mod liber avocatul. Asistenţa juridică a suspectului sau inculpatului este asigurată prin intermediul avocaţilor înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al U.N.B.R.
 • dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege
 • dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale
 • luarea unei măsuri preventive este condiţionată de audierea prealabilă a inculpatului în prezenţa avocatului său
 • dreptul ca, atunci când a fost arestat preventiv, să încunoştinţeze personal un membru de familie ori o altă persoană despre locul unde este deţinut, îndată după încarcerare.
 • comunicarea copiei certificate a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia. Acestea se comunică inculpatului, la locul de deţinere sau la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură, aducându-i-se, totodată, la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
 • dreptul de a fi citat în vederea prezentării la proces. În cazul în care inculpatul este privat de libertate, prezenţa acestuia la judecată şi citarea la fiecare termen sunt obligatorii.
 • în faza dezbaterilor, inculpatul are dreptul de a lua cuvântul, în scopul comentării probelor în acuzare, a prezentării argumentelor pentru care se impune reţinerea unor probe în apărare, a dezbaterii încadrării juridice sau a individualizării pedepsei.
 • după încheierea dezbaterilor, inculpatul are dreptul la ultimul cuvânt, care îi dă posibilitatea de a-şi prezenta apărarea, fără a fi întrerupt sau fără a i se pune întrebări.
 • dreptul de a ataca sentinţa cu apel
 • în cursul judecării căii ordinare de atac a apelului, inculpatul are dreptul de a formula cereri, invoca excepţii, solicita noi probe în apărare, dezbate toate motivele de apel formulate în apărare sau pe cele redactate de procuror.
 • alte drepturi prevăzute de lege.

Inculpatul are şi o serie de obligaţii, precum:

 • obligaţia de a păstra ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată
 • obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă
 • obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă
 • obligaţia de a exercita cu bună-credinţă drepturile procesuale conferite de lege.

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.