Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Aportul

Aportul este contribuţia fiecărui asociat/acţionar la constituirea patrimoniului social cu anumite valori constând în sume de bani sau alte bunuri mobile şi/sau imobile, corporale şi/sau necorporale-cunoştinţe specifice, inclusiv prestaţii.

Aportul asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

Se disting patru categorii de aporturi:

 

  • Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.
  • Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerţului, dacă nu s-a prevăzut altfel în actul constitutiv.

Evaluarea aportului în natură adus la constituirea unei societăţi pe acţiuni este realizată de unul sau mai multor experţi numiţi de judecătorul delegat la cererea fondatorilor. Experţii desemnaţi pe baza listei experţilor autorizaţi vor întocmi un raport în care este descris modul de evaluare a fiecărui bun aportat, precizându-se dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb.

 

  • Aporturile în creanţe au regimul juridic al aporturilor în natură, nefiind admise la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică şi nici la societăţile în comandită pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată. Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creanţe nu este liberat cât timp societatea nu a obţinut plata sumei pentru care au fost aduse. Dacă plata nu s-a putut obţine prin urmărirea debitorului cedat, asociatul, în afară de daune, răspunde de suma datorată, cu dobânda legală din ziua scadenţei creanţelor.
  • Aporturile constând în prestaţii în muncă sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social. Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii în muncă cu titlu de aport social, dobândind în schimbul acestui aport, dreptul să participe la împărţirea beneficiilor şi a activului social, rămânând, totodată, obligaţi să participe la pierderi, potrivit actului constitutiv.

 

Asociatul/acţionarul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite, iar dacă aportul a fost stipulat în numerar este obligat şi la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul.

În cazul constituirii societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică, legea prevede expres răspunderea solidară a fondatorilor şi a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere pentru:

-      subscrierea integrală a capitalului social

-      efectuarea vărsămintelor stabilite de lege sau de actul constitutive

-      existenţa aporturilor în natură

-      veridicitatea publicaţiilor făcute în vederea constituirii societăţii. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.