Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Lichidarea societăţilor

Lichidarea şi repartizarea patrimoniului social sunt guvernate de următoarele reguli:

·         persoanele care administrează societatea îşi continuă activitatea până la preluarea funcţiei de către lichidatori

·         în termen de 30 de zile de la dizolvare sunt numiţi lichidatorii şi li se stabilesc puterile ce le sunt conferite. Actul de numire (hotărârea adunării generale a asociaţilor sau hotărârea instanţei de judecată) este depus de lichidatori la registrul comerţului şi publicat în Monitorul Oficial.

·         lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerţului

·         toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare

·         lichidarea nu liberează pe asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii

·         lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.

Imediat după preluarea funcţiei, lichidatorii sunt obligaţi să facă şi să semneze un inventar şi să încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii, împreună cu directorii şi administratorii, respectiv cu membrii directoratului societăţii

În 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la registrul comerţului un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă societatea îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului

La împlinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie să depună la registrul comerţului un raport privind stadiul operaţiunilor de lichidare

La împlinirea termenului de un an de la data dizolvării, lichidatorul trebuie să depună la registrul comerţului un nou raport, însoţit, dacă este cazul, şi de hotărârea instanţei de prelungire a termenului de lichidare

În 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere

Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului de un an prevăzut pentru lichidare, prelungit de tribunal după caz, registrul comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiată din oficiu prin sentinţă a tribunalului.

Hotărârea judecătorească de radiere se comunică societăţii, autorităţilor fiscale, registrului comerţului şi se afişează pe pagina de internet şi la sediul registrului comerţului.

Bunurile rămase din patrimoniul societăţii radiate din registrul comerţului revin acţionarilor/asociaţilor, care răspund în limita valorii acestora pentru acoperirea creanţelor.

După terminarea lichidării societăţii în nume colectiv, societăţii în comandită simplă sau societăţii cu răaspundere limitată, lichidatorii întocmesc situaţia financiară de lichidare şi repartizare şi propun repartizarea activului între asociaţi, pe care o înregistrează la registrul comerţului. Aprobarea situaţiei financiare de lichidare şi repartizare liberează pe lichidatori.

Şi în cazul societăţii pe acţiuni sau societăţii în comandită pe acţiuni lichidarea se finalizează prin aprobarea situaţiei financiare finale prin care se arată partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului societăţii, la care se anexează raportul organului de control (cenzori sau auditori fiscali), înregistrată la registrul comerţului. Aprobarea situaţiei financiare finale liberează pe lichidatori, sub rezerva repartizării activului societăţii.

După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele societăţii se depun

·         la asociatul desemnat de majoritate, în cazul societăţii în nume colectiv, societăţii în comandită simplă sau societăţii cu răaspundere limitată

·         la registrul comerţului (registrele prevăzute de lege) şi la Arhivele Naţionale, în cazul societăţii pe acţiuni sau societăţii în comandită pe acţiuni.

Registrele tuturor societăţilor vor fi păstrate timp de 5 ani. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.