Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Dreptul de vot

Acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea general proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, în mod direct sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare general sau prin corespondenţă, în cazul societăţilor închise cu acţiuni nominative.

Pot vota în adunarea generală:

·         acţionarii înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de registrul independent privat al acţionarilor, corespunzătoare datei de referinţă

·         acţionarii proprietari ai acţiunilor ce constituite garanţii reale mobiliare

·         acţionarii cu acţiuni la purtător depuse la locurile arătate prin actul constitutiv sau prin înştiinţarea de convocare, cu cel puţin 5 zile înainte de adunare.

Nu pot vota acţionarii care:

·         au calitatea de membri ai consiliului de administraţie, directoratului sau consiliului de supraveghere, cu privire la descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie; însă pot vota situaţia financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutive

·         într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenţie prin care acţionarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucţiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuţii de reprezentare este nulă.

Se întocmeşte un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Prin excepţie, votul secret este obligatoriu pentru:

·         numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere

·         numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari

·         stabilirea răspunderii membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.

Hotărârile AGA vor fi depuse în termen de 15 zile la registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial pentru opozabilitate.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărârile contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.