Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Grup de interes economic

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării grupului de interes economic:

 • Cererea de înregistrare
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

-      persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani

-      persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip

 • Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii
 • Actul constitutiv încheiat în formă autentică
 • Dovada privind sediul principal/secundar declarant. În cazul GEIE, sediul declarat/adresa oficială
 • Dovada privind efectuarea vărsămintelor, dacă este cazul

Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate

 • Dacă este cazul, actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul grupului de interes economic şi aprobate de membrii acestuia
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numite administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi
 • Certificatul emis de cenzor care atestă depunerea garanţiei de către administrator
 • Dovada din care să rezulte că cel puţin unul dintre membrii GEIE provine din alt stat membru al UE
 • După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor grupului de interes economic/grupului european de interes economic (original)
 • Dacă este cazul:

-      actele de înregistrare ale fondatorilor persoane juridice

-      hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice

-      mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică

-      avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă

-      avizele prealabile prevăzute de legile speciale

-      împuternicire specială, avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale

 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.