Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Întreprindere individuală (II)

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale

·         Cererea de înregistrare

·         Anexa 1 privind înregistrarea fiscală

·         Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii

·         Cartea de identitate sau paşaportul titularilor întreprinderii individuale

·         Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional - extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere, contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului.

·         Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică, titular al întreprinderii individuale

·         Dacă este cazul:

-      avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă

-      precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate

-      declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie

-      documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune

-      documentele care atestă pregătirea profesională şi/sau

-      documentele care atestă experienţa profesională

·         Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:

-      diploma

-      certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ

-      certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia

-      certificatul de competenţă profesională - cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale

-      atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate

-      atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ

-      orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.