Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Societate cu răspundere limitată – debutant (SRL-D)

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cu răspundere limitată – debutant (S.R.L. - D):

 • Cererea de înregistrare
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii
 • Actul constitutiv
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi
 • Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii
 • Dacă este cazul:

-      avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă

-      avizele prealabile prevăzute de legile speciale

-      împuternicire specială, avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale.

 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.