Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă şi societate cu răspundere limitată

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată:

 • Cererea de înregistrare
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

-      persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani

-      persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip

·         Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei

·         Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii

·         Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată

 • Actul constitutiv
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social - extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere, contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului.
 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social - se pot face:

-      pentru aporturile în numerar: foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC;

-      pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: titlul de proprietate - facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri; dacă este cazul, raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în condiţiile legii.

 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
 • Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii
 • După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public
 • Dacă este cazul:

-      actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice

-      avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă

-      hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane

-      mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică

-      certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate

-      avizele prealabile prevăzute de legile special

-      împuternicire specială, avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale

 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.