Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Societate pe acţiuni şi societate în comandită pe acţiuni

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii pe acţiuni şi societăţii în comandită pe acţiuni:

 • Cererea de înregistrare
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

-      persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani

-      persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip

 • Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii
 • Actul constitutiv
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis de ANAF, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de acţionari la capitalul social
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire. În cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate.
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/ administratori/ cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice
 • Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutive
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii
 • Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă
 • După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public 

-      actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice

-      hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice

-      mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică

-      declaraţia fondatorilor/ administratorilor/ membrilor directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care ţine registrul acţionarilor

-      avizele prealabile prevăzute de legile speciale

-      certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate

-      actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii pe acţiuni constituită prin subscripţie publică, aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutive

-      semnat de subscriitor, care a fost în prealabil publicat în Monitorul Oficial al României, Partea  a IV-a, procesul verbal al adunării constitutive şi dovada împuternicirii persoanei abilitate cu înfiinţarea societăţii

-      împuternicire specială, avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale

 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.