Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligaţia angajatorului de a informa salariatul

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării sau salariatul cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Informarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 

 • identitatea părţilor
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului
 • funcţia/ ocupaţia şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului
 • criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului
 • riscurile specifice postului
 • data de la care contractul urmează să îşi producă efectele
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul
 • condiţiile de acordare a preavizului de către părţi şi durata acestuia
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului
 • durata perioadei de probă.

Elementele din informare trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute cuprinse în informare în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.

Între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă.

În cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util pe lângă informaţiile prezentate mai sus şi informaţii referitoare la:

 

 • durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate
 • moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată
 • prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate
 • condiţiile de climă
 • reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară
 • obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală
 • condiţiile de repatriere a lucrătorului.

Aceste dispoziţiile se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.

  Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional.

La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de avocat.

În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare persoana selectată în vederea angajării ori salariatul are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.