Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Indemnizația de risc maternal

Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de risc maternal care se suportă din bugetul asigurărilor sociale, plătită de angajator.

Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte salariatei, la cerere, pe baza certificatului medical care se eliberează de medicul de familie sau de medicul specialist, cu avizul medicului de medicina muncii.

După caz, certificatul medical va fi însoţit de certificatul de naştere al copilului.

Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte cu condiţia ca, prin grija angajatorului, medicul de medicina muncii care a efectuat evaluarea privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă vizează certificatul medical cu privire la imposibilitatea îndeplinirii de către angajator a obligaţiilor prevăzute de lege şi la motivul pentru care nu a putut fi evitată acordarea acestei prestaţii.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea angajatorului.

Controlul corectitudinii completării certificatelor medicale pentru concediu de risc maternal se efectuează de serviciile specializate sau de persoanele împuternicite din direcţiile teritoriale de sănătate publică.

Baza de calcul a indemnizaţiei de risc maternal se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare, veniturile care se iau în considerare sunt:

 • indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, respectiv:

  • indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii
  • indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale
  • indemnizaţia pentru maternitate 
  • indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
  • indemnizaţia de risc maternal.

 • salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele în care asiguratul:

  • a beneficiat de pensie de invaliditate
  • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora

 • indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, pentru perioadele în care asiguratul a beneficiat de acestea.

 

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.

La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.

Cuantumul indemnizaţiei de risc maternal este egal cu 75% din baza de calcul.

Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte pentru numărul de zile lucrătoare din durata calendaristică a concediului de risc maternal.

Calculul şi plata indemnizaţiei de risc maternal se efectuează lunar de către angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna în care se acordă concediul de risc maternal.

Sumele reprezentând indemnizaţii de risc maternal plătite de angajator se deduc de către plătitori din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

Pentru indemnizaţia de risc maternal nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de stat.

La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se utilizează cuantumul indemnizaţiei de risc maternal.

Sumele reprezentând indemnizaţii de risc maternal cumulate cu sumele reprezentând prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator, care depăşesc contribuţiile datorate în luna respectivă, se recuperează de către plătitori de la casele judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.