Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligațiile angajatorului

Măsurile de protecție socială privind starea de maternitate au drept scop protecția sănătății și securității salariatei gravide/ care a născut recent/ care alăptează la locul lor de muncă.

Măsurile de protecție a maternității se concretizează în următoarele obligații ale angajatorului: 

Obligatia de prevenire a riscurilor

Angajatorul are obligaţia să adopte măsurile necesare pentru a preveni expunerea salariatei gravidă/ care a născut recent/ care alăptează la riscuri ce îi pot afecta sănătatea şi securitatea.

Obligația de a nu supune salariata la muncă dăunătoare sănătăţii

Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare astfel încât salariata gravidă/ care a născut recent/ care alăptează să nu fie constrânsă să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării sale de graviditate ori copilului nou-născut.

Obligația de a păstra confidențialitatea

Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Obligația de evaluare a riscurilor la locul de muncă

Pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau condiţii de muncă, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatei gravidă/ care a născut recent/ care alăptează în întreprinderea şi/sau unitatea respectivă, precum și orice modificare a condiţiilor de muncă. 

Scopul acestui demers este de a evalua oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării și de a decide ce măsuri trebuie luate.

Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor, împreună cu toate măsurile care trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, se consemnează în rapoarte scrise.

Obligația de informare a medicului de medicina muncii și inspectoratului teritorial de muncă

Angajatorul are obligația de a transmite copii de pe documentele depuse de salariată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii lor, medicului de medicina muncii, care asigură supravegherea stării de sănătate a angajaţilor din unitate, precum şi inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

Obligația de comunicare a Raportului de evaluare

Angajatorul este obligat ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare să înmâneze o copie a acestuia

 

 • medicului de medicina muncii din direcţia de sănătate publică teritorială
 • inspectoratului teritorial de muncă
 • în unitate, după caz, Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, Compartimentului de protecţie a muncii sau responsabilului cu protecţia muncii 
 • reprezentanţilor salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Obligația de a informa salariata cu privire la rezultatele evaluării

Angajatorul trebuie să informeze salariata în scris, în termen de 5 zile de la terminarea Raportului de evaluare, despre rezultatele evaluării privind riscurile la care poate fi supusă la locul ei de muncă şi despre măsurile suplimentare de protecţie pe care trebuie să le respecte atât angajatorul, cât şi salariata prin Informarea privind protecţia maternităţii la locul de muncă.

Obligația de transfer a salariatei

Angajatorul este obligat să transfere salariata supusă evaluării privind riscurile la care poate fi supusă la locul ei de muncă, la un nou loc de muncă dacă se recomandă aceasta prin concluzia raportului de evaluare în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului

Obligația privind modificarea condițiilor/programului de lucru sau a locului de muncă

În cazul în care salariata salariatei gravidă/ care a născut recent/ care alăptează desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă un risc pentru securitatea sau sănătatea sa sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice temporar condițiile de muncă şi/sau a programul de lucru.

Dacă dacă acest lucru nu este posibil ori nu poate fi realizat din motive bine întemeiate, angajatorul are obligația de a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa.

În toate cazurile angajatorul va trebui să acționeze în conformitate cu recomandările medicului de medicina muncii ori a medicului de familie și să mențină veniturile salariale ale angajatei.

Obligatia de a acorda concediul de risc maternal

În cazul în care. din motive obiective, angajatorul nu-și poate îndeplini obligaţia de a modifica condiţiile de muncă şi/sau a programului de lucru și nici să repartizeze salariata la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, acesta trebuie să-i acorde salariatei concediul de risc maternal, după cum urmează:

 • înainte de data solicitării concediului de maternitate
 • după data revenirii din concediul de lăuzie obligatoriu, salariatei gravide/ care a născut recent/ care alăptează și care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, până la 3 ani.

 

Pentru mai multe detalii despre concediul şi indemnizaţia de risc maternal aici.

Obligația de a nu supune salariata la munca de noapte

În cazul în care sănătatea salariatelor este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza cererii scrise a salariatei gravide/ care a născut recent/ care alăptează să o transfere la un loc de munca de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal.

Pentru mai multe detalii despre concediul şi indemnizaţia de risc maternal aici.

Obligația privind regulamentul intern

Pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a salariatei gravide/ care a născut recent/ care alăptează, regulamentele interne ale unităților trebuie să conțină măsuri privind igiena, protecția securității și sănătății în muncă în muncă a acestora.

Obligația de a reduce durata normală de muncă în cazul salariatei gravide

În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

Obligația de a acorda salariatei gravide dispensă pentru consultaţii prenatale

Angajatorul are obligația de a acorda salariatei gravide dispensa pentru consultaţii.

Dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Sariata gravidă are dreptul la dispensa pentru consultaţii prenatale fără diminuarea drepturilor salariale: 

 • în limita a maximum 16 ore pe lună
 • în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru

Obligația de a schimba poziţia de lucru

Pentru salariata gravidă/ care a născut recent/ care alăptează care îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezând sau, respectiv, pentru mişcare.

Cel care stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezând sau, respectiv, pentru mişcare este medicul de medicină a muncii.

Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.

Obligația de a acorda pauza de alăptare

Angajatorul are obligația de a acorda, în cursul programului de lucru, la două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. 

La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de muncă cu doua ore zilnic.

Pentru a benefiacia de pauza de alăptare, salariata trebuie să formuleze o cerere în scris prin care își exprimă opțiunea cu privire la modalitatea de valorificare a drepturilor sale și să informeze angajatorul cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare.

Cererea trebuie însoțită de documente din care rezultă vârsta copilului alăptat, respectiv sub un an și documente medicale eliberate de catre medicul de familie prin care acesta atestă starea fiziologică a salariatei.

În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.

Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

Pauzele pentru alăptare sau reducerea duratei normale a timpului de muncă prin comasarea acestor pauze, se includ în timpul de muncă, nu afectează drepturile salariale şi nu diminuează stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestaţiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

 

Obligația de a nu supune salariata la condiții de muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat

În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat, este gravidă/ a născut recent/ alăptează, angajatorul are obligația, la cererea salariatei, să o transfere la un alt loc de muncă cu menţinerea salariului de bază brut lunar. 

Solicitarea salariatei trebuie făcută în scris şi se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea cesteia este afectată de munca cu caracter insalubru sau greu de suportat.

Muncile în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat sunt următoarele:

 

 • colectarea, transportul şi depozitarea dejecţiilor menajere, umane, animaliere
 • igienizarea grupurilor sanitare
 • săpatul şanţurilor
 • încărcatul sau descărcatul cu lopata al diverselor produse
 • ridicarea unor greutăţi mai mari de 10 kg
 • munca în condiţii de expunere la temperaturi extreme.

În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi de indemnizaţia de risc maternal.

Pentru mai multe detalii despre concediul şi indemnizaţia de risc maternal aici.

Obligația de constrânge salariata la activităţi cu grad de risc de expunere la anumiţi agenţi

Angajatorul nu poate obliga o salariată gravidă/ care a născut recent/ care alăptează să realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la activităţi la următorii agenţi:

agenţi fizici: activitatea în atmosfera hiperbarică, de exemplu în incinte presurizate şi la scufundări subacvatice

 

 • agenţi biologici: toxoplasma, virusul rubeolei, exceptând cazurile în care se dovedeşte că salariata gravidă este suficient protejată faţă de aceşti agenţi prin imunizare
 • agenţi chimici: plumbul şi derivaţii acestuia, în măsura în care pot fi absorbiţi de organismul uman
 • sau la activităţi subterane miniere.

Obligația de a nu permite întoarcerea la muncă în cele 42 de zile de concediu de lăuzie

Pentru protecţia sănătăţii mamei şi a copilului este interzis angajatorilor să permită salariatelor să revină la locul de muncă în cele 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.

Obligația de a nu înceta raporturile de muncă sau servici

Angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

 

 • salariatei gravide/ care a născut recent/ care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa
 • salariatei care se află în concediul de risc maternal
 • salariatei care se află în concediul de maternitate
 • salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, în vârstă de până la 3 ani
 • salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi cu afecţiuni intercurente, pană la împlinirea vârstei de 18 ani.

 

Pentru mai multe detalii despre încetarea raporturilor de muncă sau servici aici


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.