Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Stimulentul de inserție

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului (venituri salariale, venituri din activități independente sau agricole) au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei.

 

Stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

 

 • pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani
 • pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani
 • pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, oricând, pe toată perioada.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

 

Au calitatea de beneficiari ai dreptului la concediu pentru creșterea copilului și indemnizația lunară oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, persoana care a adoptat copilul, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care are copilul în plasament în regim de urgenţă, persoana care a fost numită tutore al copilului. 

Beneficiarii care au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

 • sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi
 • au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii
 • locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora
 • de a-și achita impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.

 

   În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere:

 • de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile necesare
 • de propriile drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, în funcţie de opţiunea nou-exprimată, raportată la vârsta copilului.

 

Stimulentul de inserţie se cuvine pentru fiecare dintre naşteri sau după caz, pentru fiecare copil pentru care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

 

Drepturile reprezentând stimulent de inserţie se acordă la cerere, însoţită în mod obligatoriu de:

 

 • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, livretul de familie, certificate în conformitate cu originalul
 • acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile de adopţie
 • actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate
 • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului.

Cererile pentru acordarea drepturilor reprezentând stimulent de inserţie şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordarea acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza căreia/căruia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligaţia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoţite de documentele justificative, la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Contestaţiile formulate împotriva deciziei se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

Drepturile reprezentând stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:

 

 • începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată
 • începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente
 • începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus.

Dacă persoana îndreptăţită care a optat pentru concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserţie, solicită acordarea concediului fără plată, nu mai beneficiază de stimulentul de inserţie la reluarea realizării de venituri supuse impozitului.

Dacă solicitarea celuilalt părinte a propriului concediu de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se acordă începând cu împlinirea de către copil a vârstei de un an persoanei îndreptăţite care a solicitat iniţial dreptul, dacă aceasta realizează venituri profesionale, iar cererea a fost aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.

Dacă solicitarea concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, stimulentul de inserţie nu se mai acordă.

În cazul în care persoana îndreptăţită care a solicitat concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei de un an.

În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în cazul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copilul anterior a vârstei de 2 ani.

În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în cazul concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, plata stimulentului de inserţie se suspendă şi se acordă indemnizaţia pentru creşterea copilului, majorată cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului.

 

Plata stimulentului de inserţie încetează cu ziua următoare celei în care:

 

 • copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap
 • beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului
 • a avut loc decesul copilului.

 

Plata stimulentului de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

 • beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap
 • beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

 

În situaţiile de suspendare a drepturilor, acestea pot fi solicitate şi de către o altă persoană îndreptăţită, dacă îndeplineşte cerinţele legale.

Drepturile noului beneficiar se acordă:

 • de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, 
 • de la data cererii, dacă a fost depusă după acest termen.

Reluarea plăţii drepturilor suspendate se face la cerere, după cum urmează: 

 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează  venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată
 • depunerii cererii pentru celelalte situații

 

Beneficiarul drepturilor este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

Comunicarea se transmite de către primărie agenţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Stimulentul de inserție nu poate fi urmărit silit decât în vederea recuperării a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. Asupra acestuia nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii.

Stimulentul de inserție se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

 

Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei. 

Aceasta constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată, adică 180 de zile de la data comunicării.

Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar se recuperează de la acesta. Cele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.

 

Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţiei.

Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului.

Constituie contravenţie încetarea raporturilor de muncă în perioada plăţii stimulentului.

Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.