Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Hotărârea

O decizie este, de regulă, pronunţată de către un judecător unic, un Comitet sau o Cameră a Curţii și se referă doar la admisibilitatea, nu şi la fondul cererii. O hotărâre este pronunţată atunci când o Cameră examinează simultan admisibilitatea şi fondul unei cereri.

O hotărâre cuprinde numele Preşedintelui şi al celorlalţi judecători ce compun Camera, precum şi numele Grefierului sau al Grefierului-Adjunct; data adoptării sale şi data pronunţării; indicarea părţilor; numele agenţilor, avocaţilor sau al consilierilor părţilor; expunerea procedurii; faptele cauzei; un rezumat al concluziilor părţilor; motivele de drept; dispozitivul; dacă este cazul, decizia adoptată cu privire la cheltuielile de judecată; indicarea numărului de judecători care au constituit majoritatea; dacă este cazul, indicarea textului autentic. 

Orice judecător care a participat la examinarea cauzei are dreptul de a anexa la hotărâre fie expunerea opiniei sale separate, concordantă sau disidentă, fie o simplă declaraţie de dezacord. 

Curtea pronunţă toate hotărârile sale în franceză sau în engleză, cu excepţia cazului când ea decide să pronunţe o hotărâre în ambele limbi oficiale. 

Hotărârea este semnată de Preşedintele Camerei şi de Grefier. Ea poate fi dată citirii la audiere de către Preşedintele Camerei sau de un alt judecător delegat de el. Agenţii şi reprezentanţii părţilor sunt înştiinţaţi din timp cu privire la data acestei şedinţe. Hotărârea este transmisă Comitetului de Miniştri. Grefierul comunică o copie certificată părţilor, Secretarului General al Consiliului Europei, tuturor terţilor intervenienţi şi oricărei persoane direct interesate. Exemplarul original, semnat şi sigilat, este depus în arhivele Curţii. 

Hotărârile definitive ale Curţii sunt publicate sub autoritatea Grefierului. Grefierul este de asemenea responsabil de publicarea culegerii oficiale ce conţine hotărâri şi decizii alese, precum şi toate documentele pe care Preşedintele Curţii le consideră utile pentru publicare. 

Oricare din părţi poate cere interpretarea unei hotărâri în termen de un an de la pronunţarea ei. Cererea este depusă la grefă cu indicarea punctului din dispozitivul hotărârii a cărui interpretare este cerută. 

Camera iniţială poate decide din oficiu să o respingă pe motivul că nici un temei nu justifică examinarea ei. Dacă nu este posibilă reunirea Camerei iniţiale, Preşedintele Curţii constituie sau completează Camera prin tragere la sorţi. Atunci când Camera nu respinge cererea, Grefierul o comunică celeilalte părţi interesate, invitându-le să prezinte eventuale observaţii scrise. Tot acesta din urmă stabileşte data audierii. Camera statuează printr-o hotărâre. 

În ultimii ani, Curtea a dezvoltat o nouă procedură, respectiv procedura hotarârii pilot pentru a face faţă numărului masiv de cereri care se referă la probleme similare, aşa-numitele „probleme sistemice”.

Curtea a pus în aplicare o procedură care constă în examinarea uneia sau mai multor cereri de acest tip, în timp ce examinarea altor cazuri similare este amânată. Atunci când pronunţă o hotărâre într-un caz pilot, Curtea solicită guvernului în cauză să îşi armonizeze legislaţia internă cu prevederile Convenţiei şi indică măsurile generale de adoptat în acest sens. Curtea va decide apoi asupra celorlalte cazuri similare.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.