Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Judecata în fond

După ce o petiție a fost declarată admisibilă, părțile sunt invitate să depună probe, să facă declarații scrise inclusiv o posibilă acordare de satisfacții echitabile. 

Astfel, Guvernului i se va trimite o scrisoare prin care va fi informat despre existența cererii și va fi invitat să formuleze observații referitoare la capetele de cerere prezentate. Aceste observații vă vor fi comunicate pentru comentarii. Dacă în etapa inițială a procedurii reclamantul nu este obligat să fie reprezentat de un avocat, în acest stadiu al procedurii acesta va fi invitat de Curte să își desemneze un avocat. 

Limbile oficiale ale Curţii sunt franceza şi engleza, dar în prima fază până la admisibilitatea cererii, acestea pot fi redactate şi într-o limbă oficială a uneia din părţile contractante, deci poate fi folosită şi limba română. 

Din momentul în care cererea a fost declarată admisibilă, trebuie folosită una din limbile oficiale ale Curţii, dacă preşedintele Marii Camere nu autorizează folosirea în continuare a limbii în care a fost întocmită, în acest caz partea care a solicitat autorizarea trebuie să asigure interpretarea sau traducerea în limbile engleză sau franceză a observaţiilor orale sau scrise, şi să-şi asume şi cheltuielile ce rezultă din aceasta. 

Dacă partea desemnează un reprezentant, acesta trebuie să fie consilier juridic sau avocat, să fie o persoană abilitată să profeseze într-unul dintre statele părţi la Convenţie şi să fie rezidentă pe teritoriul unuia dintre acestea, sau o altă persoană agreată de Curte. 

Faptele care constituie motivele plângerii, trebuie explicate clar, amănunţit şi concis, urmărindu-se descrierea evenimentelor în ordinea în care s-au produs, cu menţionarea datelor exacte. Atunci când faptele se referă la mai multe cereri distincte, trebuie prezentată fiecare cerere în parte. Trebuie arătate cât mai precis posibil dispoziţiile Convenţiei care au fost încălcate, sau când anumite ingerinţe în exerciţiul drepturilor pe care le garantează sunt autorizate de Convenţie, trebuie explicat motivul pentru care se consideră că ingerinţa respectivă nu era autorizată. 

Recursurile care s-au exercitat în faţa autorităţilor naţionale trebuie descrise în mod complet, iar dacă un recurs nu s-a exercitat trebuie menţionat şi explicat de ce nu a fost exercitat. Obiectul cererii trebuie să cuprindă ce se aşteaptă de la procedura care se angajează în faţa Curţii, cu precizarea în linii mari, a pretenţiilor pe care le are în vederea unei satisfacţii echitabile. Dacă cererea a mai fost supusă unei alte instanţe internaţionale, trebuie arătate, în detaliu, procedurile urmate şi deciziile date, ataşându-se şi o copie de pe acestea. 

Toate hotărârile şi documentele anexate cererii trebuie trimise în copii şi nu originalele, întrucât acestea nu vor mai fi restituite. 

În cazul în care cererea nu este completată cu toate elementele, este posibil ca, C.E.D.O. să nu înregistreze şi să nu examineze respectiva cerere. Curtea poate să ceară părţilor să-i supună orice informaţie referitoare la fapte, orice documente sau orice alte elemente pe care le consideră pertinente, şi să le invite să supună în scris observaţii complementare. 

Odată ce a decis să reţină o petiţie individuală, Curtea poate invita părţile să-i supună alte elemente de probă, precum şi observaţii scrise. Aceste observaţii scrise sau documente nu pot fi depuse decât în termenul fixat de preşedintele Camerei sau de judecătorul raportor, iar în cazul în care nu se respectă acest termen, acestea nu vor fi adăugate la dosar, cu excepţia cazului în care există o decizie contrară a preşedintelui Camerei. 

În mod excepţional, Curtea poate decide să întreprindă măsuri de anchetă şi să se deplaseze în anumite ţări pentru a obţine clarificări cu privire la faptele dintr-un anumit caz. În aceste situaţii, delegaţia Curţii poate audia martori şi poate desfăşura o anchetă la faţa locului.

Ocazional, Curtea desemnează experţi, spre exemplu atunci când este necesară expertiza unui medic în cazul unui reclamant aflat în detenţie.

Procedura Curţii se desfăşoară, în principiu, în scris, dar, ocazional, au loc audieri publice în anumite cazuri.

Audierile se organizează în Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg şi au caracter public, în afara cazurilor în care Preşedintele Camerei sau al Marii Camere decide altfel. Presa şi publicul au dreptul să asiste, în baza prezentării la recepţie a legitimaţiei de presă sau a actului de identitate.

Toate audierile sunt filmate şi transmise pe site-ul internet al Curţii.

Curtea se va pronunţa printr-o hotărâre.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.