Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Bunurilor neurmăribile din patrimoniul debitorului

Nu pot fi supuse executării silite decât bunurile urmăribile ale debitorului. În patrimoniul debitorului urmărit există şi bunuri insesizabile.

Pentru a stabili care bunuri sunt urmăribile, nu este necesar să se determine care anume bunuri pot forma obiect de executare silită, ci trebuie să se precizeze care bunuri nu pot fî urmărite silit.

Regula o reprezintă sesizabilitatea bunurilor, excepţia, adică insesizabilitatea, trebuie stabilită de lege.

Există posibilitatea instituirii insesizabilităţii bunurilor pe cale convenţională, stabilind, totodată, că aceste clauze trebuie să respecte condiţiile cerute pentru validitatea clauzelor de inalienabilitate, care se aplică în mod corespunzător. Pentru a fi opozabile terţilor,  clauzele de insesizabilitate trebuie înscrise în registrele de publicitate mobiliară sau, după caz, imobiliară.

Condiţiile de validitate a clauzelor de inalienabilitate a unui bun sunt aplicabile şi celor de insesizabilitate. Acestea pot fi instituite prin convenţie sau testament, însă numai pentru o durată de cel mult 49 de ani şi dacă există un interes serios şi legitim. Termenul începe să curgă de la data dobândirii bunului. 

Clauza de inalienabilitate este subînţeleasă în convenţiile din care se naşte obligaţia de a transmite în viitor proprietatea către o persoană determinată sau determinabilă. În această ipoteză, insesizabilitatea bunului va fi consecinţa inalienabilităţii acestuia.

Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocată împotriva dobânditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care s-a obligat să nu înstrăineze decât dacă este valabilă şi îndeplineşte condiţiile de opozabilitate. Pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate trebuie să fie supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, dacă este cazul, tn cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile, în mod corespunzător, regulile prevăzute pentru dobândirea proprietăţii prin posesia de bună-credinţă. 

În cazul în care clauza de inalienabilitate a fost prevăzută într-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabilă şi creditorilor anteriori ai dobânditorului.

În tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului judecătoresc, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti sau altor bunuri ale debitorului. 

Creditorul ipotecar poate conveni cu debitorul său să îi fie limitat dreptul de a urmări alte bunuri ale acestuia care nu îi sunt ipotecate. 

Prin convenţii încheiate de debitor şi creditor fie înainte, fie în cursul urmăririi silite, poate fi limitat dreptul creditorului de a urmări anumite bunuri ale debitorului. 

În aceste cazuri, insesizabilitatea este instituită numai faţă de creditorul parte la convenţia respectivă, nu şi faţă de ceilalţi creditori actuali sau viitori ai debitorului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.