Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Existența proprietății comune asupra bunului urmărit

Creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala bunului, caz în care urmărirea se va face asupra părţii de bun sau asupra sumei de bani cuvenite debitorului.

În cazul bunurilor imobile proprietate comună, creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau devălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul lor. 

La cererea creditorului, acţiunea de partaj poate fi notată în cartea funciară.

Existenţa proprietăţii comune asupra bunului urmărit împiedică temporar urmărirea silită a acestuia pentru realizarea creanţelor creditorilor personali ai unui debitor coproprietar sau devălmaş.

Partajul bunurilor proprietate comună poate fi hotărâtă pe cale principală sau incidentală, în cadrul contestaţiei la executare, la cererea creditorilor personali ai unui debitor coproprietar, la cererea acestuia sau la cererea altui coproprietar.

În cazul în care acţiunea de partaj este formulată, pe cale principală sau prin intermediul contestaţiei la executare, după încuviinţarea executării silite, urmărirea asupra imobilului proprietate comună este suspendată de drept până la soluţionarea partajului prin hotărâre definitivă. 

Atunci când nu s-a făcut decât cererea de partaj, fără a fi declanşată şi urmărirea silită, partajul are ca efect suspendarea curgerii prescripţiei dreptului la acţiune împotriva debitorului coproprietar sau devălmaş până la rămânerea definitivă a hotărârii de partaj.

Partajul bunului proprietate comună poate fi împiedicat de existenţa unei convenţii de suspendare a împărţelii încheiate între coproprietari. Aceasta trebuie să îmbrace forma autentică, iar pentru a fi opozabilă creditorilor, trebuie supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 

Impedimentul proprietăţii comune nu există în ipoteza în care creditorii personali ai unuia dintre coproprietari urmăresc cota-parte a acestuia din dreptul asupra bunului comun. Nu mai este necesar partajul, dacă cota-parte este neîndoielnic stabilită şi lămurită şi este înscrisă, prin arătarea unei fracţiuni, în cartea funciară.

În cazul vânzării silite a cotei-părţi aparţinând debitorului din dreptul de proprietate, ceilalţi coproprietari vor fi preferaţi la adjudecarea cotei-părţi, la preţ egal. În vederea exercitării acestui drept de preferinţă, executorul judecătoresc îi va notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin două săptămâni înainte de data stabilită pentru vânzare, înştiinţându-i despre ziua, ora şi locul licitaţiei.

În cazul urmăririi silite imobiliare, coproprietarii imobilului urmărit pot solicita executorului judecătoresc să scoată la vânzare întregul imobil proprietate comună, potrivit procedurii de urmărire silită imobiliară, în cazul în care creditorii personali ai unuia dintre coproprietari urmăresc silit cota-parte a debitorului lor, coproprietar al bunului. Pentru a se asigura posibilitatea exercitării acestui drept de către coproprietarii imobilului, acestora li se comunică, de către executorul judecătoresc, copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării silite, împreună cu invitaţia exercitării dreptului în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii de începere a urmăririi ori, în lipsă, de la data comunicării încheierii de notare a acesteia în cartea funciară.

Cererea nu va fi admisă decât dacă va fi semnată de toţi coproprietarii şi depusă personal de aceştia sau prin mandatar având procură specială. 

Dacă cererea a fost legalizată de notarul public sau certificată de avocat, ea va putea fi depusă de oricare dintre coproprietari, personal sau prin reprezentant, ori va putea fi transmisă prin poştă.

Executorul, primind cererea, va dispune scoaterea în vânzare a întregului imobil, prin încheiere dată fără citarea părţilor, care trebuie comunicată creditorului urmăritor.

Bunurile comune ale soţilor, mobile sau imobile nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi. Aceşti creditori pot urmări doar bunurile proprii ale soţului debitor. Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.

Creditorii comuni ai soţilor nu pot urmări decât bunurile comune ale acestora şi, numai în măsura în care nu se pot îndestula pe seama bunurilor comune, pot să urmărească şi bunurile proprii ale soţilor. Pentru restul creanţei acestora rămas după urmărirea bunurilor comune soți răspund solidari față de creditorii comuni. Soţul care a plătit datoria comună se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate, dacă lichidarea s-ar face la data plăţii datoriei. 

Această prevedre se aplică şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dar numai pentru datoriile care s-au născut după această dată.

Atât creditorii personali, cât şi cei comuni ai soţilor trebuie să respecte ordinea de urmărire stabilită de lege. În caz contrar, soţul interesat poate opune beneficiul de discuţiune corespunzător. 

Acesta poate solicita prin intermediul contestaţiei la executare ca instanţa de executare să oblige creditorii comuni să urmărească mai întâi bunurile comune, respectiv, după caz, pe creditorii personali ai unui soţ să urmărească mai întâi bunurile proprii ale acestuia.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.