Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Întoarcerea executării silite

Întoarcerea executării silite reprezintă obligaţia pentru creditor de a proceda la restituirea către debitor a tot ce i-a luat prin executare silită, când după săvârşirea executării intervine anularea titlului executoriu sau a executării silite.

Întoarcerea executării silite poate interveni atât în cazul urmăririi silite indirecte, cât şi în cel al executării silite directe.

Desfiinţarea titlului executoriu atrage desfiinţarea de drept a tuturor actelor de executare efectuate în baza acestuia. În acest caz, partea interesată are dreptul la întoarcerea executării silite.

Partea interesată are dreptul la întoarcerea executării silite atunci când este desfiinţată executarea silită.

Restabilirea situaţiei anterioare se face prin restituirea în natură a bunurilor care au făcut obiectul executării silite. Restabilirea situaţiei anterioare nu se poate face cu atingerea drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă.

Restituirea bunurilor se va face întotdeauna în natură, dacă dobânditorul acestora a fost creditorul care le-a dobândit fie prin transferul lor direct în patrimoniul său (în cazul popririi), fie prin adjudecarea bunurilor respective în urma licitaţiei publice, fie prin preluarea lor în contul creanţei în cazul bunurilor mobile sau în cazul ipotecii mobiliare.

Atunci când adjudecatar la licitaţie publică a fost creditorul, vânzarea va putea fi desfiinţată dacă există temei de nulitate.

În cazul în care bunul urmărit a fost dobândit de un terţ, restituirea în natură nu este posibilă atunci când executarea silită s-a făcut prin vânzarea bunurilor mobile urmărite silit. 

În acest caz, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu excepţia cazului în care a existat fraudă din partea terţului adjudecatar la licitaţie, când vânzarea este lovită de nulitate .

Întoarcerea executării silite se dispune de instanţa judecătorească ce a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silitâ, la cererea celui interesat, prin aceeaşi hotărâre. 

În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanţa va dispune asupra efectuării operaţiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, potrivit regulilor de carte funciară.

Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

În cazul în care niciuna dintre cele două instanţe nu a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării, cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă apelului.

Restabilirea situaţiei anterioare executării silite pentru titlul executoriu emis de un organ care nu face parte din sistemul instanţelor judecătoreşti în cazul în care nu este prevăzută de lege sau, deşi prevăzută, măsura respectivă să nu fi fost luată va putea fi solicitată de către cel interesat instanței de executare.

În materia recursului, actele de executare sau de asigurare făcute în temeiul unei hotărâri casate sunt desfiinţate de drept, dacă instanţa de recurs nu dispune altfel. Instanţa va constata aceasta din oficiu, prin dispozitivul hotărârii de casare. 

În cazul casării hotărârii care a constituit titlul executoriu, părţile vor fi repuse, de plin drept, în situaţia anterioară, iar întoarcerea executării silite se va facă în temeiul constatării de către instanţa de recurs a desfiinţării de drept a actelor de executare, fără a fi nevoie a se introduce o nouă cerere, cu acest obiect.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.