Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Suspendarea executării în cazul exercitării recursului

Recursul este o cale de atac nesuspensivă de executare. Prin derogare de la această regulă,  această cale de atac suspendă de drept executarea hotărârilor pronunţate în cauzele privitoare la desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege .

La cerere, instanţa sesizată cu judecata recursului poate dispune, motivat, suspendarea executării hotărârii. Cererea de suspendare se depune direct la instanţa de recurs, alăturându-se o copie certificată de pe cererea de recurs şi dovada depunerii cauţiunii.

La formularea şi la judecata cererii de suspendare persoanele juridice trebuie să fie reprezentate de avocat sau, când este cazul, de consilierul juridic.

În cazul în care cererea se face înainte de a ajunge dosarul la instanţa de recurs, se va alătura şi o copie legalizată de pe dispozitivul hotărârii atacate cu recurs. 

Cererea de suspendare a executării silite este supusă taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei.

Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor printr-un agent procedural al instanţei sau prin alt salariat al acesteia, prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, sau, la cererea şi pe cheltuiala părţii interesate, în mod nemijlocit prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid. 

Termenul de judecată pentru care se face citarea se stabileşte astfel încât să nu treacă mai mult de 10 zile de la primirea cererii de suspendare.

Cererea de suspendare a executării subsecventă recursului se soluţionează:

  • de un complet anume constituit, format din 3 judecători, în condiţiile legii, în cazul în care cererea s-a depus înainte de ajungerea dosarului la instanţa de recurs
  • de completul de filtru, după ce acesta a fost desemnat
  • de completul care judecă recursul pe fond, în cazul în care s-a fixat termen în şedinţă publică.

Completul se pronunţă, în cel mult 48 de ore de la judecată, printr-o încheiere motivată, care este definitivă.

Pentru motive temeinice, instanţa de recurs poate reveni asupra suspendării acordate.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.