Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligaţiile clientului

Clientul are obligația comunicării intermediarului faptul încheierii contractului intermediat. Dacă remuneraţia este stabilită ca o sumă globală, atunci este suficientă comunicarea încheierii contractului intermediat. Dacă remuneraţia se calculează sub formă procentuală, atunci este necesară comunicarea şi a bazei de calcul, respectiv a valorii contractului sau a altor elemente esenţiale ale acestuia.

În acest mod se permite intermediarului să cunoască momentul exigibilităţii creanţei sale privind remuneraţia cuvenită pentru activitatea prestată în folosul clientului şi cuantumul acesteia. Existenţa obligaţiei de comunicare a încheierii contractului se impune deoarece remuneraţia este datorată de către client intermediarului numai la momentul încheierii contractului intermediat.

În cazul neexecutării obligaţiei de comunicare în termen de 15 de zile de la data încheierii contractului, clientul datorează intermediarului dublul remuneraţiei convenite, dacă prin contractul de intermediere nu s-a prevăzut altfel.

Din momentul în care contractul de intermediere s-a finalizat cu succes, clientului îi revine ca principală obligaţie de a plăti intermediarului remuneraţia promisă.

Prin convenţia părţilor poate fi stipulat cuantumul remuneraţiei intermediarului pentru activitatea prestată, inclusiv absenţa oricărei remuneraţii.

Singura ipoteză în care contractul de intermediere are caracter gratuit este aceea în care însuşi contractul conţine o prevedere în acest sens.

În ceea ce priveşte cuantumul remuneraţiei, intermediarul are dreptul la remunerația prevăzută în convenţia părţilor sau a unor prevederi legale speciale.

În absenţa oricărei convenţii dintre părţi, intermediarul are dreptul la o remuneraţie calculată:

- în conformitate cu practicile anterioare statornicite între părţi. Această soluţie este aplicabilă în cazul în care existenţa unor raporturi juridice anterioare a făcut posibilă stabilirea între părţi a unor obişnuinţe.

- potrivit uzanţelor existente între profesionişti pentru astfel de contracte.

Scadenţa obligaţiei de plată a remuneraţiei este la momentul încheierii contractului dintre client şi terţ şi dacă încheierea contractului este rezultatul activităţii prestate de intermediar.

În măsura în care acest rezultat nu este atins, contractul nu este încheiat, obligaţia intermediarului nu este executată şi, în consecinţă, acesta nu este îndreptăţit la plata remuneraţiei.

Intermediarul nu trebuie să garanteze executarea faţă de client a obligaţiilor pe care terţul şi le asumă prin contractul încheiat cu clientul său, astfel încât nu există vreo raţiune pentru raportarea la acest moment a scadenţei obligaţiei de plată a remuneraţiei intermediarului.

Dreptul la acţiune privitor la plata remuneraţiei cuvenite intermediarului pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere se prescrie în termen de 2 ani.

Pe lângă plata remuneraţiei, clientul este obligat să restituie intermediarului şi cheltuielile făcute cu executarea contractului de intermediere, atunci când s-a stipulat în contract o atare obligaţie.

Astfel, regula o constituie nerambursarea cheltuielilor efectuate de către intermediar pentru executarea contractului. În absenţa unor stipulaţii contractuale contrare, cuantumul acestor cheltuieli este evaluat la momentul încheierii contractului de intermediere şi inclus în remuneraţia cuvenită intermediarului.

Prin excepţie, rambursarea cheltuielilor efectuate de intermediar este permisă în măsura în care a fost stipulată expres în contractul de intermediere.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.