Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Domeniul de aplicare

Dacă din lege sau din convenţia părţilor nu rezultă în mod neîndoielnic că un anumit termen este de decădere, sunt aplicabile regulile de la prescripţie.

Decăderea expresă - dacă prin lege sau prin actul juridic al părţilor se instituie un termen şi se prevede în mod expres că depăşirea termenului atrage decăderea.

Exemple de termene legale pentru a căror depăşire se prevede în mod expres decăderea:

 • termenul de decădere de 3 ani aplicabil acţiunii în rectificare îndreptate împotriva terţului subdobânditor de bună-credinţă şi cu titlu oneros, care începe să curgă de la data înregistrării cererii de înscriere în cartea funciară
 • termenul de decădere de 1 an aplicabil acţiunii în rectificare îndreptate împotriva terţului subdobânditor de bună-credinţă şi cu titlu oneros, care, în ipoteza comunicării celui îndreptăţit a încheierii prin care s-a ordonat înscrierea, începe să curgă de la data comunicării acesteia
 • termenul de decădere de 5 ani aplicabil acţiunii în rectificare îndreptate împotriva terţului subdobânditor cu titlu gratuit care începe să curgă de la data înregistrării cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului real dobândit
 • termenul de decădere de 3 ani aplicabil acţiunii în revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la posesorul de bună-credinţă, care începe să curgă de la data la care proprietarul a pierdut stăpânirea materială a bunului
 • termenul de decădere de 6 luni aplicabil dreptului proprietarului de a pretinde restituirea bunului găsit sau preţul obţinut din valorificarea acestuia, care începe să curgă de la data predării bunului către organele de poliţie din localitatea în care a fost găsit
 • termenul de decădere de 1 an, aplicabil acţiunii prin care succesibilul solicită declararea nedemnităţii, care începe să curgă de la data deschiderii succesiunii sau, în ipoteza pronunţării hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru faptele prevăzute la art. 959 alin. 1 lit. a) C.civ. ulterior deschiderii succesiunii, de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

În cazul în care condamnarea este împiedicată prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii penale, termenul începe să curgă de la data apariţiei cauzei de împiedicare a condamnării, dacă aceasta a intervenit după deschiderea moştenirii. 

Pentru ipoteza cazurilor de nedemnitate prevăzute de art. 959 alin. 1 lit. b şi c C.civ., termenul de 1 an curge de la data când succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, dacă această dată este ulterioară deschiderii moştenirii.

 • termenul de decădere de 6 luni pentru exercitarea acțiunii în anularea contractului, care începe să curgă de la data notificării prin care partea interesată îi solicită celui îndreptăţit să invoce nulitatea relativă, fie să confirme actul anulabil, fie să exercite acţiunea în anulare.
 • termenul „rezonabil", care începe să curgă de la data descoperirii viciilor ascunse, înăuntrul căruia cumpărătorul trebuie să le aducă la cunoştinţa vânzătorului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a solicita rezoluţiunea contractului de vânzare pentru vicii ascunse. 

În ipoteza în care viciul apare în mod gradual, termenul începe să curgă din ziua în care cumpărătorul îşi dă seama de gravitatea şi întinderea viciului. În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul de decădere este de două zile lucrătoare.

 • termenul de garanţie înăuntrul căruia cumpărătorul trebuie să comunice defecţiunea, sub sancţiunea decăderii din dreptul de garanţie pentru buna funcţionare a bunului vândut. Dacă această comunicare nu a putut fi făcută în termenul de garanţie, din motive obiective, cumpărătorul are obligaţia să comunice defecţiunea într-un termen rezonabil de la data expirării termenului de garanţie.
 • termenul de decădere de 1 an, care începe să curgă de la data încheierii contractului de vânzare pentru exercitarea acţiunii de către vânzător pentru suplimentul de preţ şi acţiunii cumpărătorului pentru reducerea preţului sau pentru rezoluţiunea contractului. În ipoteza în care părţile au fixat o dată pentru măsurarea imobilului, termenul de decădere de un an curge de la acea dată.
 • termenul de o lună, care începe să curgă de la data notificării, înăuntrul căruia vânzătorul trebuie să consemneze preţul primit şi cheltuielile efectuate de cumpărător pentru încheierea contractului de vânzare şi realizarea formalităţilor de publicitate, la dispoziţia cumpărătorului sau, după caz, a terţului subdobânditor, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a exercita opţiunea de răscumpărare.
 • termenul de decădere de 15 zile aplicabil acţiunii asociatului prin care se contestă o hotărâre luată cu majoritatea asociaţilor, care începe să curgă fie de la data la care a fost luată, dacă asociatul a fost prezent, fie de la momentul comunicării hotărârii, dacă acesta a fost lipsă. În ipoteza în care hotărârea luată nu i-a fost comunicată, termenul curge de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de aceasta, însă cel mai târziu de la trecerea unui an de la luarea hotărârii.
 • termenul de decădere de 6 luni aplicabil dreptului de a cere anularea societăţii care începe să curgă de la data punerii în întârziere a persoanei îndreptăţite să invoce nulitatea pentru vicierea consimţământului sau incapacitatea unui asociat fie pentru a se face regularizarea, fie pentru a exercita acţiunea în anulare.
 • termenul de 5 zile sau, după caz, de 6 ore, în ipoteza bunurilor perisabile ori a animalelor vii, care începe să curgă din momentul primirii acestora, înăuntrul căruia cel îndreptăţit poate aduce la cunoştinţa transportatorului pieirea, alterarea sau deteriorarea bunului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a solicita daune-interese.
 • termenul de 24 de ore, care începe să curgă de la data când clientul a cunoscut prejudiciul suferit prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor pe care le-a adus el însuşi ori care au fost aduse pentru el în hotel, înăuntrul căruia clientul trebuie să înştiinţeze administraţia hotelului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a solicita repararea prejudiciului.
 • termenul de decădere de 6 luni aplicabil dreptului la acţiunea în repararea prejudiciului suferit prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor pe care le-a adus el însuşi ori care au fost aduse pentru el în hotel, care începe să curgă la data producerii acestuia.

Decăderea tacită - dacă prin lege sau prin actul juridic al părţilor se instituie un termen, fără a se preciza dacă depăşirea acestuia atrage decăderea sau prescripţia extinctivă și rezultă neîndoielnic că împlinirea termenului atrage pierderea dreptului subiectiv neexercitat înăuntrul termenului respectiv sau împiedicarea efectuării unui act unilateral.

Termenul care nu priveşte exercitarea dreptului la acţiune nu poate fi calificat ca termen de prescripţie extinctivă, ci ca termen de decădere.

Sunt termene de decădere:

 • termenul de 1 an aplicabil dreptului de opţiune succesorală, care începe să curgă de la data deschiderii succesiunii
 • termenul de 10 zile aplicabil dreptului de preempţiune în cazul vânzării de bunuri mobile sau de 30 de zile în cazul vânzării de bunuri imobile, termen care începe să curgă de la data comunicării către preemptor a notificării cuprinsului contractului încheiat cu terţul
 • termenul de 2 zile de la data la care roiul de albine a trecut pe terenul altuia, în care proprietarul roiului trebuie să îl urmărească, respectiv termenul de 2 zile de la data la care proprietarul roiului a încetat urmărirea.

Dacă un termen a fost instituit prin lege sau prin voinţa părţilor pentru exercitarea dreptului la acţiune sau în legătură cu aceasta şi nu s-a prevăzut că nerespectarea lui atrage pierderea dreptului subiectiv sau împiedicarea efectuării unui act unilateral, atunci trebuie calificat ca termen de prescripţie extinctivă.

Termenele de decădere convenţionale nu pot contraveni dispoziţiilor legale care ocrotesc un interes general. Prin voinţa părţilor nu se poate stabili un termen de decădere care ar face excesiv de dificilă exercitarea dreptului subiectiv sau săvârşirea actului de către partea interesată. Clauza prin care se instituie un astfel de termen este lovită de nulitate absolută.

În mod excepţional, exercitarea dreptului trebuie făcută în termenul de prescripţie extinctivă, deşi nu este vorba de introducerea unei acţiuni în justiţie în cazul declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală care trebuie făcută în termenul de prescripţie prevăzut de lege pentru acţiunea în rezoluţiune sau reziliere.

Părţile nu pot să transforme un termen de prescripţie extinctivă în termen de decădere.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.