Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Procedura de înfiinţare

Cererea de sechestru asigurător trebuie să îndeplinească cerinţele generale pentru cererile adresate instanţelor judecătoreşti. În cuprinsul cererii nu este necesar să fie individualizate bunurile asupra cărora se solicită înfiinţarea sechestrului.

Cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător se soluţionează de instanţa competentă să judece procesul în primă instanţă. 

În cazul în care cererea se depune odată cu cererea de chemare în judecată prin care se declanşează litigiul de fond, atunci ea va fi soluţionată de completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza ce constituie litigiul principal înainte de stabilirea primului termen de judecată.

Atunci când cererea de sechestru este formulată după introducerea cererii de chemare în judecată privind plata sumei de bani ce face obiectul creanţei, trebuie alăturată şi dovada din care să rezulte declanşarea litigiului de fond.

Cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător se soluţionează de urgenţă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere care are caracter executoriu. Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 24 de ore, iar redactarea încheierii trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunţare. 

Încheierea prin care se soluţionează cererea de sechestru se comunică creditorului de îndată de către instanţă, iar debitorului de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. 

Încheierea prin care se soluţionează cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător este supusă numai apelului, la instanţa ierarhic superioară, termenul de apel fiind de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor. 

La judecarea apelului, părţile trebuie citate, indiferent de soluţia dată prin încheierea apelată, deci şi atunci când cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător a fost respinsă. Instanţa de apel poate amâna pronunţarea cu cel mult 24 de ore, iar hotărârea asupra apelului trebuie redactată în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Totodată, instanţa va stabili şi suma până la care se încuviinţează sechestrul.

În ipoteza în care, deşi creditorul are un înscris constatator al creanţei exigibile, instanţa dispune depunerea unei cauţiuni, precum şi atunci când creanţa constatată printr-un înscris nu este exigibilă, prin încheiere prin care se admite cererea de înfiinţare a măsurii asigurătorii, instanţa fixează şi cuantumul cauţiunii și stabilește termenul înăuntrul căruia creditorul trebuie să depună cauţiunea. 

Nedepunerea cauţiunii în termenul stabilit de instanţă atrage desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător, care se va constata prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor.

Măsura asigurătorie se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit regulilor în materie de executare silită, fără a mai cere vreo autorizare sau altă formalitate. Sechestrul asigurător se aplică fără somaţie ori înştiinţare prealabilă a debitorului.

În cazul bunurilor mobile, executorul se va deplasa la locul unde se află bunurile asupra cărora se va aplica sechestrul. Bunurile mobile urmăribile vor fi sechestrate numai în măsura necesară realizării creanţei, executorul ţinând cont de suma stabilită prin încheierea de admitere a cererii de sechestru până la care instanţa a încuviinţat măsura asigurătorie.

În cazul în care sechestrul asigurător este aplicat asupra unui bun supus unor formalităţi de publicitate, măsura asigurătorie se va înscrie de îndată în cartea funciară, registrul comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte registre publice, după caz. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv după înscriere.

Împotriva modului prin care executorul judecătoresc aduce la îndeplinire măsura asigurătorie, cel interesat poate face contestaţie la executare.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.