Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Procedura de înfiinţare

Cererea prin care se solicită înfiinţarea sechestrului judiciar se introduce la instanţ investită cu judecarea acţiunii principale. În cazurile în care nu este necesară existența unei acțiuni de fond, cererea se introduce la instanţa în circumscripţia căreia se află bunul ce urmează a fi pus sub sechestru.

Cererea de sechestru trebuie formulată cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute pentru cererile adresate instanţelor judecătoreşti. 

Cererea de sechestru judiciar se judecă de urgenţă , cu citarea părţilor. Se pronunța prin încheiere, care este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 24 de ore, iar redactarea încheierii instanței de fond și a hotărârii asupra apelului trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

În cazuri urgente, până la soluţionarea cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar de către instanţă, la cererea părţii interesate, instanţa va putea numi un administrator provizoriu, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor.

În caz de admitere a cererii de sechestru judiciar, instanţa poate să îl oblige pe cel care a solicitat înfiinţarea măsurii asigurătorii să depună o cauţiune, fixând şi cuantumul acesteia, precum şi termenul de plată. 

În toate situaţiile, necesitatea depunerii unei cauţiuni este lăsată la aprecierea instanţei, care, dacă este cazul, va fixa şi cuantumul cauţiunii, precum şi termenul în care aceasta trebuie depusă. Nedepunerea cauţiunii în termenul fixat de instanţă atrage desfiinţarea de drept a sechestrului judiciar. Aceasta se constată prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor.

În cazul în care este pus sub sechestru judiciar un bun imobil, se vor efectua formalităţile de publicitate imobiliară, prin înscrierea măsurii asigurătorii în cartea funciară. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv.

Paza bunului sechestrat va fi încredinţată persoanei desemnate de părţi de comun acord, iar în caz de neînţelegere, unei persoane desemnate de instanţă, care poate fi chiar deţinătorul bunului. 

Aducerea la îndeplinire a măsurii asigurătorii se face de către executorul judecătoresc, care se va deplasa la locul situării bunului ce urmează a fi pus sub sechestru judiciar şi îl va da în primire, pe bază de proces-verbal, administratorului-sechestru. Un exemplar al procesului-verbal trebuie înaintat şi instanţei care a încuviinţat măsura asigurătorie.

Adminlstratorul-sechestru este îndreptăţit să efectueze toate actele de conservare şi de administrare, să încaseze orice venituri şi sume datorate, să plătească datorii cu caracter curent, precum şi datorii constatate prin titlu executoriu.

În cazul în care bunul aflat sub sechestru judiciar nu poate fi conservat sau dacă măsura înstrăinării este vădit necesară, administratorul-sechestru poate să procedeze la înstrăinarea acestuia, însă numai cu autorizarea prealabilă a instanţei care a dispus aplicarea sechestrului şi care l-a numit.

În cazul în care bunul ce formează obiectul judecăţii şi care a fost pus sub sechestru judiciar face obiectul şi al unui alt litigiu declanşat de o terţă persoană împotriva părţilor din primul proces, cu autorizarea prealabilă a instanţei care l-a numit, administratorul-sechestru va putea sta în judecată în numele părţilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. În acest caz, părţile din litigiul care a ocazionat instituirea măsurii asigurătorii vor putea fi reprezentate într-un alt litigiu de către administratorul-sechestru.

Dacă a fost numit ca administrator-sechestru o altă persoană decât deţinătorul bunului, instanţa îi va fixa pentru activitatea depusă o sumă drept remuneraţie, stabilind şi modalităţile de plată.

 

După finalizarea judecăţii, administratorul-sechestru trebuie să predea bunul, împreună cu fructele acestuia, inclusiv veniturile încasate, aceleia dintre părţi căreia bunul i-a fost atribuit prin hotărâre, iar dacă administratorul-sechestru a fost el însuşi parte în proces şi a obţinut câştig de cauză, atunci va păstra bunul şi fructele.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.