Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Termene speciale de prescripţie extinctivă

Cu titlu exemplificativ, Codul civil stabilește termene speciale de prescripţie extinctivă în domenii precum:

 • termenul de 10 ani, aplicabil dreptului la acţiune privitor la drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescripţie
 • termenul de 10 ani, aplicabil dreptului la acţiune privitor la repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane prin tortură ori acte de barbarie sau, după caz, a celui cauzat prin violenţă ori agresiuni sexuale comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa
 • termenul de 10 ani, aplicabil dreptului la acţiune privitor la repararea prejudiciului adus mediului înconjurător
 • termenul de 10 ani, aplicabil dreptului de uzufruct şi termenul de prescripţie extinctivă de 2 ani aplicabil uzufructului unei creanţe
 • termenul de 10 ani, aplicabil uzului şi abitaţiei
 • termenul de 10 ani, aplicabil servituţilor
 • termenul de 3 ani, aplicabil acţiunii proprietarului terenului prin care se solicită superficiarului încetarea dreptului de superficie sau repunerea în situatia anterioară, în cazul modificării de către acesta a structurii construcţiei
 • termenul de 2 ani, aplicabil dreptului la acţiune întemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare
 • termenul de 2 ani, aplicabil dreptului la acţiune privitor la plata remuneraţiei cuvenite intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere
 • termenul de 1 an, aplicabil dreptului la acţiune în următoarele cazuri:
 • profesioniştilor din alimentaţia publică sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează
 • profesorilor, institutorilor, maeştrilor şi artiştilor, pentru lecţiile date cu ora, cu ziua sau cu luna
 • medicilor, moaşelor, asistentelor şi farmaciştilor, pentru vizite, operaţii sau medicamente
 • vânzătorilor cu amănuntul, pentru plata mărfurilor vândute şi a furniturilor livrate
 • meşteşugarilor şi artizanilor, pentru plata muncii lor
 • avocaţilor, împotriva clienţilor, pentru plata onorariilor şi cheltuielilor. Termenul de prescripţie se va calcula din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau din aceea a împăcării părţilor ori a revocării mandatului. În cazul afacerilor neterminate, termenul de prescripţie este de 3 ani de la data ultimei prestaţii efectuate.
 • notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, în ceea ce priveşte plata sumelor ce le sunt datorate pentru actele funcţiei lor. Termenul prescripţiei se va socoti din ziua în care aceste sume au devenit exigibile.
 • inginerilor, arhitecţilor, geodezilor, contabililor şi altor liber-profesio nişti, pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescripţiei se va socoti din ziua când s-a terminat lucrarea.
 • termenul de 1 an, aplicabil dreptului la acţiune privitor la restituirea sumelor încasate din vânzarea biletelor pentru un spectacol care nu a mai avut loc
 • termenul de 1 an, aplicabil dreptului la acţiunea izvorâtă dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apă, îndreptată împotriva transportatorului
 • termenul de 3 ani, aplicabil dreptului la acţiunea izvorâtă dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apă, îndreptată împotriva transportatorului, atunci când contractul de transport a fost încheiat spre a fi executat succesiv sau, după caz, combinat, cu acelaşi mijloc de transport sau cu mijloace de transport diferite
 • termenul de 1 an de la data înregistrării sau, după caz, a înfiinţării persoanei juridice, aplicabil acţiunii în declararea nulităţii relative a persoanei juridice

Cu titlu exemplificativ, menționăm termene speciale de prescripţie extinctivă instituite prin alte acte normative:

 • termenul de 3 ani, aplicabil acţiunii în revendicarea imobilului adjudecat în cadrul procedurii de urmărire silită imobiliară
 • termenul de 18 luni, aplicabil acţiunii în repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept, termen care se socoteşte de la data rămânerii definitive, după caz, a hotărârilor instanţei de judecată sau a ordonanţelor procurorului
 • termenul de 6 luni prevăzut pentru acţiunile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate
 • termenul de prescripţie extinctivă de 1 an, aplicabil dreptului la acţiune pentru repararea daunelor patrimoniale sau morale cauzate prin fapte de concurenţă neloială
 • termenul de 6 luni, în cazul trimiterilor poştale interne, sau de 1 an, în cazul trimiterilor poştale internaţionale, pentru acţiunea în răspunderea operatorilor pentru prestarea serviciilor poştale
 • termenul de 3 ani de la publicarea în Monitorul Oficial al României a datei începerii plăţii pentru prezentarea procesului-verbal de rechiziţie la lichidare în vederea plăţii despăgubirilor
 • termenul de 1 an, aplicabil dreptului de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
 • termenul de 3 ani, aplicabil acţiunii pentru repararea pagubelor generate de produsele cu defecte destinate pentru uzul sau consumul privat al persoanelor fizice sau juridice
 • termenul de 90 de zile, în care pot fi solicitate indemnizaţiile, termen care începe să curgă de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite
 • termenul de 30 de ani, aplicabil în ipoteza în care acţiunea în răspundere civilă se referă la o daună nucleară legată de deces sau de rănire, şi termenul de 10 ani, aplicabil în celelalte cazuri de daune nucleare.

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.