Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Pregătirea judecăţii apelului

Deşi apelul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, procedura prealabilă se va desfăşura la instanţa de apel.

Preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va înainta instanţei de apel dosarul, împreună cu apelurile făcute, numai după împlinirea termenului de apel pentru toate părţile.

Dacă s-au formulat atât apel, cât şi cereri de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii, dosarul nu va fi trimis instanţei de apel decât după împlinirea termenului de apel privind hotărârile date asupra acestor din urmă cereri.

Preşedintele instanţei de apel sau persoana desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua, prin rezoluţie, măsuri în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată.

În cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, completul căruia i s-a repartizat dosarul va stabili lipsurile cererii de apel şi îi va comunica, în scris, apelantului că are obligaţia de a completa sau modifica cererea. Completarea sau modificarea cererii se va face în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării. Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în cadrul procedurii de regularizare a cererii de apel nu atrage anularea acesteia.

După primirea dosarului sau, când este cazul, după regularizarea cererii de apel, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza va dispune comunicarea cererii de apel, precum şi a motivelor de apel intimatului, împreună cu copiile certificate de pe înscrisurile alăturate şi care nu au fost înfăţişate la prima instanţă, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar întâmpinare în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării.

Întâmpinarea depusă se comunică apelantului de îndată, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar răspunsul la întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării. Intimatul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare din dosarul cauzei.

Dacă s-au formulat atât apel, cât şi cereri de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii, dispoziţiile privitoare la comunicarea cererii de apel şi a înscrisurilor ataşate, precum şi depunerea şi comunicarea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare se aplică în mod corespunzător.

În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează, prin rezoluţie, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.

Dacă intimatul nu a depus întâmpinare sau apelantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termenele prevăzute de lege, la data expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează, prin rezoluţie, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.

În procesele urgente, aceste termene pot fi reduse de instanţa de apel în funcţie de circumstanţele cauzei.

În cazul în care intimatul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. 

Apelul incident şi apelul provocat se depun de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal şi se comunică de îndată apelantului din apelul principal, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării. Intimatul va lua cunoştinţă de întâmpinare din dosarul cauzei.

 

Apelul provocat se comunică şi intimatului din acest apel, acesta fiind dator să depună întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării. Cel care a exercitat apelul provocat va lua cunoştinţă de întâmpinare de la dosarul cauzei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.