Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Acţiuni şi cereri neevaluabile în bani

Se taxează cu o taxă fixă următoarele categorii de acţiuni şi cereri, al căror obiect nu este evaluabil în bani:

- cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept - 100 lei

- cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani - 20 lei

- acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice - 100 lei

- cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial - 100 lei 

- cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial - 100 lei 

- cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani - 100 lei 

- acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o porţiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate - 100 lei 

- cereri de recuzare în materie civilă, pentru fiecare participant la proces, pentru care se solicită recuzarea - 100 lei;

- cereri de strămutare în materie civilă - 100 lei

- cereri de repunere în termen - 20 lei

- cereri de perimare - 20 lei

- cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 lei

- cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată - 20 lei

- cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată 

- cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 lei

- cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar - 0,20 lei/pagină

- cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar - 1 leu/pagină

- cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină

- cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive - 5 lei pentru fiecare exemplar de copie

- cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei

- cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei.

- contestaţa la executarea în cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani -100 lei

- cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - 20 lei

- cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 100 lei

- cererile care au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor - 1.000 lei

- contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de soluţionare a contestaţiei - 20 lei

- cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora - 300 lei

- cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 200 lei

- cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 100 lei

- cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - 100 lei

- cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - 100 lei

- cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale - 300 lei

- acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei - 200 lei

- cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului - 100 lei

- cererea de divorţ prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ - 200 lei

- cererea de divorţ  atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă 100 lei

- cererea de divorţ  la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani – 100 lei

- cererea de divorţ  la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei – 50 lei

- cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii - 20 lei fiecare cerere

- cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei - 20 lei fiecare cerere

- în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege 

 • cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris - 50 lei
 • cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei

- contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluţionate conflictele de competenţă dintre notarii publici - 100 lei

- plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - 20 lei

- cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti- 20 lei

- plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute de lege - 20 lei

- cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc - 20 lei

- în materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate - 20 lei

- acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului - 50 lei

- cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat - 20 lei

- cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei

- recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.

- cererile pentru exercitarea recursului, în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs - 100 lei.

- apelul sau a recursul împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti se taxează cu 20 lei:

 • încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj
 • încheierea de suspendare a judecării cauzei
 • hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de reprezentant

- apelul sau a recursul împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti se taxează cu 50 lei:

 • hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat
 • hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins
 • hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată
 • hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor

- cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii - 100 lei

- contestaţa în anulare - 100 lei

- cererea de revizuire - 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.

- acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv invocat. 

 

 

Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.