Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Constatarea contravenţiilor

În cazurile în care se constată încălcări ale legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, inspectorii A.N.P.C. vor încheia procese verbale de constatare a contravenţiei în trei exemplare.

La acţiunile desfăşurate în comun cu alte organe, inspectorii pot întocmi procese verbale proprii. Personalul de control al A.N.P.C. poate semna, dupa caz, procese verbale întocmite de celelalte structuri, dupa cum poate solicita ca şi personalul acestora să semneze procesele verbale proprii.

Procesul verbal va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte inspectorul – agent constatator; datele personale din actele de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi înscrierea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea pagubei pricinuite; semnăturile pe fiecare pagina a agenţilor constatatori şi a reprezentantului operatorului economic; indicarea actului normativ prin care se stabileste şi se sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 48 ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea; posibilitatea operatorului economic de a avea obiecţiuni.

Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie în parte. Nu se va putea aplica o singură sancţiune pentru mai multe contravenţii constatate prin acelaşi proces verbal.

Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.

În situaţia în care contravenientul este persoană  juridică, în procesul verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la registrul comertului şi codul fiscal al acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă. În cazul în care contravenientul nu se afla de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste constatări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor, iar procesul verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnatura acestuia.

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face prin acest proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Contravenţiile prevăzute în legislaţia specifică se sancţionează cu amenda dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.

Cuantumul amenzii se stabileşte, având în vedere :

  • obligaţiile şi răspunderile celui care a săvârşit contravenţia – producator, importator, distribuitor, vânzător, prestator de servicii – potrivit prevederilor legale
  • gradul de periculozitate al produsului/serviciului evaluat în conformitate cu cerinţele minime de securitate prevăzute în actele normative
  • categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului/serviciului
  • împrejurările în care a fost săvârşită fapta
  • încalcarea repetată a dispoziţiilor sau a mai multor prevederi legale în domeniul protecţiei consumatorilor
  • prejudiciul adus consumatorilor
  • reluarea activităţii fără indeplinirea măsurilor stabilite în procesele verbale.

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.