Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Atribuţii

Obiectivele autorităţii pot fi atinse prin exercitarea atribuţiilor specifice, stabilite în sarcina acestei autorităţi. Atributiile pot fi clasificate în urmatoarele categorii:

 

Atribuţii legate de cadrul legislativ, informare şi consultanţă:

 

  • elaborarea stategiilor din domeniul protectiei consumatorilor, avand in vedere corespondenţa şi corelarea cu strategia europeană în acest domeniu. Autoritatea nu decide adoptarea unei anume strategii, însă este parte a procesului amplu, în colaborare cu alte instituţii, de elaborare şi adaptare a strategiei, în raport de constrângerile menţionate
  • armonizarea reglementarilor naţionale cu cele europene
  • avizează proiecte de acte normative şi propune Guvernului României spre adoptare acte normative în ceea ce priveşte fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime
  • elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii deprotecţie a consumatorilor
  • elaborează informări către Guvern în aria sa de competenţă
  • coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor
  • se sizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţiiproduselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu.

 

Atribuţii de control

-      controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare laacestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare

-      constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale

-      controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite dedocumentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic

-      solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare,a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii

-      urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor.

 

Atributii legate de relaţia cu consumatorii şi asociatiile de protecţia consumatorilor

 

-      activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor  persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora

-      editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor

-      sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege

-      sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor

-      susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor

-      informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.