Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligaţia de informare

  • Pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă

Înainte ca un contract, altul decât un contract la distanţă sau un contract în afara spaţiilor comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, inclusiv contractul de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:

-      principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare, precum şi produsele sau serviciile în cauză

-      identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează

-      preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consummator

-      modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor

-      în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse, existenţa şi condiţiile privind serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale, după caz

-      durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru un contract pe durată nedeterminată ori un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul

-      acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinuturile digitale

-      acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinuturilor digitale cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă

-      despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale

-      opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta optează pentru includerea în registrul abonaţilor, indicarea datelor în cauză.

Obligaţia de informare nu se aplică contractelor care implică tranzacţii care se efectuează cu regularitate zilnic şi care sunt puse în execuţie imediat, în momentul în care sunt încheiate.

Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare revine profesionistului.

 

  • Pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale

Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, contractul de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

·         principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză

·         identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială

·         adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează

·         în cazul în care este diferită, adresa poştală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii

·         preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor.

În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse.

În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul

·         costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază

·         modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor

·         în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, precum şi formularul tipizat de retragere

·         informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor

·         în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile

·         în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere

·         o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor

·         existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale

·         existenţa codurilor de conduită relevante şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora

·         durata contractului sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile

·         durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului

·         existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului

·         funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital

·         orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă

·         posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

Aceste informaţii fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid altfel în mod explicit.

În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare sau la costurile aferente returnării produselor, consumatorul nu suportă respectivele costuri.

Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţia de informare revine profesionistului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.