Ce vă oferim

legume si fructe la un stand in piata
Ionas Mihaela– Cabinet de Avocat

se angajează să furnizeze servicii legale eficiente și accesibile. În exercitarea activităţii noastre profesionale respectăm întocmai limitele şi durata mandatului încredinţat, expres prevăzut în contractul de asistenţă juridică încheiat, acţionăm cu bună-credinţă, profesionalism şi cu diligenţa unui bun proprietar, fără să ne abatem de la regulile specifice activităţii profesionale, informăm corect şi cu promptitudine clienţii. 

  CONSULTAŢII JURIDICE

  Acordăm consultaţii juridice în scris sau verbal. Redactăm şi/sau vă furnizăm, prin orice mijloace, opinii juridice şi informaţii cu privire la diferite probleme juridice analizate.

  Elaborăm opinii legale, proiecte de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.), oferim asistenţă la negocierile referitoare la acestea.

  Participăm, în calitate de consultant, la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice.

  Întocmim şi formulăm în numele şi/sau în interesul clientului cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii şi alte persoane, în scopul ocrotirii şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia.

  ASISTARE ŞI REPREZENTARE

  Asigurăm asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice, pentru apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor.

  Asistarea şi reprezentarea cuprinde toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege şi necesare ocrotirii şi apărării intereselor clientului.

  Acţionăm cu tact şi răbdare pentru a înfăţişa şi a explica toate aspectele cazului în care oferim asistenţă şi/sau reprezentare. Folosim cel mai potrivit limbaj în raport cu starea şi experienţa clientului, pentru ca acesta să aibă o reprezentare corectă şi completă asupra situaţiei sale juridice.

  Ne consultăm cu acesta pentru a stabili scopul, modalităţile şi finalitatea consilierii, precum şi soluţiile tehnice pe care urmează să le realizăm, respectând totodată opţiunile acestuia.

  ATESTARE

  Atestăm identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare. Un act juridic semnat în faţa noatră, care poartă o încheiere, o rezoluţie, o ştampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităţii părţilor, a consimţământului şi a datei actului, poate fi prezentat notarului spre autentificare.

  ACTIVITĂŢI FIDUCIARE

  Desfăşurăm activităţi fiduciare, în numele şi pe seama clientului, cum ar fi: primim în depozit, în numele şi pe seama clientului, fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu, plasăm şi valorificăm, în numele şi pe seama clientului, fondurile financiare şi a bunurile încredinţate, administrăm, în numele şi pe seama clientului, fondurile sau valorile în care acestea au fost plasate.

  STABILIRE TEMPORARĂ A SEDIULUI

  Stabilirea temporară a sediului unor societăţi comerciale la sediul nostru profesional presupune utilizarea sediului nostru profesional pentru scopul limitat al constituirii legale şi autorizării funcţionării societăţii comerciale sau, după caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societăţii în cauză.

  Perioada pentru care sediul societăţii în cauza poate fi stabilit la sediul nostru profesional nu poate depăşi un an, iar dovada sediului se face cu contractul de asistenţă juridică.

  Îndeplinim orice formalităţi legale necesare în vederea înregistrării societăţilor comerciale, a părţilor de interes, a părţilor sociale şi a acţiunilor.

  ACTIVITATE DE CURATOR SPECIAL

  Desfăşurăm activitatea de curator special. În cadrul activităţii judiciare, în îndeplinirea acestei sarcini, avem toate drepturile şi obligaţiile reprezentatului legal.

  Suntem numiţi de către instanţa de judecată atunci când reclamantul a reuşit să afle domiciliul pârâtului, deşi a făcut toate demersurile care i-au stat în putinţă.

  În această situaţie, instanţa va putea încuviinţa citarea prin publicitate a pârâtului. În acelaşi timp, ne va putea numi curator special, fiind citaţi pentru apărarea intereselor pârâtului.

  Instanta ne va stabili şi un onorariu provizoriu care poate fi majorat la cerere în funcţie de activitatea prestată.

  Având în vedere aspectul strict procesual al participării curatorului special la desfăşurarea procesului, instanţa poate dispune pe lângă citarea curatorului special la fiecare termen şi citarea pârâtului la uşa instanţei pe tot parcursul desfăşurării procesului.

  Remuneraţia curatorului special va fi stabilită de instanţa de judecată în sarcina reclamantului, urmând ca acesta să o poată recupera de la pârât, cand acesta din urmă va cadea în pretenţii, adică va pierde procesul.

  Plata remuneraţiei pentru activitatea de curatelă care se suportă din bugetul statului se efectuează numai prin barou. Sumele destinate plăţii remuneraţiilor pentru activitatea de curatelă, stabilite prin încheierea instanţei, se virează într-un cont distinct deschis de fiecare barou. Baroul va comunica instanţei detaliile contului bancar aflat la dispoziţia sa în vederea plăţii sumelor stabilite prin încheiere cu titlul de remuneraţie a curatorului special.


Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.