Acordarea unor facilități pentru credite

La data de 30 martie 2020 s-a publicat în M. Of. nr. 261/2020, O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute în O.U.G. nr. 37/2020

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute în O.U.G. nr. 37/2020 trebuie să aibă veniturile afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a ordonanței și să se încadreze într-una din următoarele catergorii de persoane:

-       persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit O.U.G. nr. 44/2008,

-       profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei

-       persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing.

 

Măsurile introduse prin O.U.G. nr. 37/2020

 

Prin derogare de la prevederile O.U.G. nr. 50/2010, ale O.U.G. nr. 52/2016 și ale O.U.G. nr. 51/1997, se suspendă cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a ordonanței.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

 

Condițiile necesare pentru a beneficia de prevederile O.U.G. nr. 37/2020

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, sau au o diminuare a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, situație dovedită cu ajutorul unuia dintre cele două certificate de situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

Beneficiarii trebuie să aibă încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020.

Totodată, creditul trebuie să nu înregistreze restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României, respectiv la data de 16 martie 2020. Cu toate acestea, debitorii care efectuează plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată, pot beneficia de aceste facilități.

 

Procedura prevăzută de O.U.G. nr. 37/2020

 

Debitorii trebuie să trimită creditorilor o cerere, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Debitorii pot formula cererea și pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.

Debitorul poate solicita prin cererea transmisă creditorului să suspende obligația de plată pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, care să nu depășească data de 31 decembrie 2020.

Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în condițiile prevăzute în normele de aplicare a ordonanței.

Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Prin excepție, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

 

Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale.

În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor O.U.G. nr. 37/2020.

 

În aplicarea O.U.G. nr. 37/2020, Ministerul Finanțelor Publice elaborează normele de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.