Termenele și starea de urgență

Președintele României a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile începând cu data de 16.03.2020.

Prin Decretul nr. 195/16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Președintele României a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile începând cu data de 16.03.2020.

Potrivit preambulului Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coronavirusul SARS-CoV-2 și răspândirea acestuia au determinat “un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale”.

Potrivit art. 1351 alin. 2 din Codul Civil:

“(2) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.”

REGULA GENERALĂ

Având în vedere că, restrângerea exercițiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanța lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică și să fie proporțională cu scopul urmărit, în Capitolul V intitulat Domeniul justiției din Decretul nr. 195/16.03.2020 este reglementat regimul juridic al termenelor de prescripție și de decădere.

Potrivit art. 41 din Decretul nr. 195/2020:

„Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit prezentului decret, dispoziţiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile.”

După cum se poate observa, nu se face nicio distincție între termenele substanțiale și cele procedurale. Prin urmare, prevederile se aplică atât prescripțiilor cât și termenelor de decădere de orice fel, pe toată durata stării de urgență.

Astfel, termenele de prescripție și de decădere nu încep să curgă până la expirarea stării de urgență, iar termenele ce au început să curgă sunt suspendate.

Suspendarea termenelor de prescripție și de decadere pe timpul stării de urgență reprezintă recunoașterea faptului că starea de urgență atrage imposibilitatea titularului dreptului de a acționa în vederea realizării acestuia.

Este menționat expres faptul că nu se aplică dispoziţiile art. 2532 pct. 9 teza a II-a din Codul civil referitoare la forța majoră temporară sau alte prevederi similare care conduc la neaplicarea cauzei de suspendare.

Potrivit art. 2532 pct. 9 teza a II-a din Codul civil:

„(…) forţa majoră, când este temporară, nu constituie o cauză de suspendare a prescripţiei decât dacă survine în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de prescripţie;”

Prin urmare, pe durata sării de urgență, forţa majoră temporară constituie o cauză de suspendare a termenului de prescripţie, indiferent de perioada rămasă până la expirarea termenului.

Potrivit art. 2548 din Codul civil:

“(1) Termenele de decădere nu sunt supuse suspendării și întreruperii, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) Cu toate acestea, forța majoră împiedică, în toate cazurile, curgerea termenului, iar dacă termenul a început să curgă, el se suspendă, dispozițiile art. 2.534 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător. Termenul de decădere nu se socotește însă împlinit decât după 5 zile de la data când suspendarea a încetat. …”

Astfel, termenele de decădere vor fi suspendate, chiar dacă potrivit art. 2548 din Codul civil acestea, în condiții normale, sunt excluse suspendării.

EXCEPȚII

De la aceste prevederi sunt exceptate termenele de exercitare a căilor de atac care sunt reglementate special în cuprinsul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Potrivit art. 42 alin. 7 din Decretul nr. 195/2020:

“(7) Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele prevăzute la alin. (6), aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele prevăzute la alin. (6) în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.”

Prin urmare, termenele de exercitare a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești în cauzele civile care se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență

Potrivit art. 43 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020:

“(5) Termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului decret, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului decret.”

În materie penală, în cauzele în care activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți nu se desfășoară potrivit art. 43 alin. 1 din Decretul nr. 1995/2020, termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.

În ceea ce privește termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor care se judecă potrivit Decretului nr. 195/2020, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. 

În cauzele care se judecă pe durata stării de urgență, termenele nu se întrerup.

O altă excepție prevăzută Decretul nr. 195/2020 privește termenul pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public.

Potrivit art. 56 din Decretul nr. 56/2020:

“Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.”

În consecință, aceste termene nu vor fi suspendate ci vor fi dublate.

EFECTELE SUSPENDĂRII TERMENELOR

În privința efectelor suspendării termenelor de prescripție și de decădere, în cuprinsul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României nu cuprinde norme derogatorii. 

În consecință, în privința efectelor suspendării termenelor de prescripție se vor aplica prevederile Codului Civil, art. 2534 – art. 2536.

Astfel, termenul de prescripție își reia cursul de la data la care starea de urgență încetează. La calculul termenului de prescripție se socotește și perioada scursă anterior decretării stării de urgență la data de 16.03.2020.

Termenul de prescripție nu se va socoti împlinit mai înainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data când starea de urgență a încetat, cu excepția prescripțiilor de 6 luni sau mai scurte care nu se vor împlini decât după expirarea unui termen de o lună de la data încetării stării de urgență.

Suspendarea termenului de prescripție va putea fi invocată numai de partea care a fost împiedicată să facă acte de întrerupere, respectiv de cel împotriva căruia curge prescripția.

Suspendarea termenului de prescripție față de debitorul principal sau față de fideiusor produce efecte în privința amândurora.

În privința efectelor suspendării termenelor de decădere se vor aplica prevederile Codului Civil, art. 2458 alin. 2 din Codul Civil.

Astfel, termenul de decădere nu se socotește împlinit decât după 5 zile de la încetarea stării de urgență.

În ceea ce privește activitatea de judecată, cauzele în materie civilă, în cauzele civile care s-au suspendat de plin drept pe durata stării de urgență vor fi aplicabile prevederile art. 42 alin. 8 din Decretul nr. 195/2020, iar în materie penală art. 43 alin. 3 din Decretul nr. 195/2020.

Potrivit art. 42 alin. 8 din Decretul nr. 195/2020:

“(8) După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor prevăzute la alin. (6) se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.”

Potrivit art. 43 alin. 3 din Decretul nr. 195/2020:

“(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.”

Judecata cauzelor care s-au suspendat de drept, se va relua din oficiu, în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța va lua măsuri pentru fixarea termenului de judecată și citarea părților.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.