Curtea Constituţională a României

Aprobarea prin ordin al ministrului justiţiei a funcţiilor de conducere şi de execuţie din penitenciare, neconstituțională

În ziua de 9 aprilie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.19 alin.(13) şi alin.(14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi ale art.41 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

- Art.19 alin.(13) și alin.(14) din Legea nr.171/2010: „(13) Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au provenienţă legală conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund se confiscă.

(14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin.(13) se realizează conform procedurilor reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art.24 lit.d), d1) şi e).”;

- Art.41 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001: „Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condiţiile legii.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. A admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.19 alin.(13) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin art.I pct.26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;

2. A respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.19 alin.(14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice și ale art.41 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

 

 

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

„Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.".

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.31 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt neconstituționale.

În motivarea soluției de admitere pronunțate, Curtea a reţinut că Legea nr.293/2004 reglementează doar modalitățile de încadrare a funcţionarului public cu statut special, condițiile generale de ocupare a funcţiilor de execuţie și de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare, precum și condiţiile de vechime necesare pentru ocuparea posturilor vacante de conducere. Celelalte aspecte esențiale ale ocupării acestor funcții (aspecte care au fost menționate în jurisprudența Curții Constituționale) – cum sunt tipul probelor de examen/concurs, condiţiile în care candidaţii sunt declaraţi „admişi” şi posibilitatea de contestare - sunt reglementate la nivel infralegal, prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiției.

În consecinţă, Curtea a constatat că prevederile de lege criticate, care instituie reglementarea acestor aspecte prin acte administrative, contravin dispoziţiilor art.1 alin.(4) și (5) și ale art.73 alin.(3) lit.j) din Constituţie. Curtea a reţinut că, pentru înlăturarea viciului de neconstituţionalitate, aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de execuție și de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei procedure să fie detaliate prin ordin al ministrului justiției.

Decizia este definitivă și general obligatorie.


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.