Modificarea limitei cuantumului obligațiilor fiscale/bugetare pentru care se emit acte de executare

 

La data de 21 martie 2019 a intrat în vigoare Ordinul președintelui ANAF nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015.

Principalele modificări au în vedere următoarele aspecte:

1. În ceea ce privește creanțele fiscale restante:

În primele 7 zile ale anului următor se scad din evidențele fiscale creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent, dar și amenzile de orice fel ori alte creanțe bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie, al căror plafon este prevăzut pentru anulare (40 lei).

Pentru operarea scăderii, se are în vedere suma totală a obligațiilor fiscale, a amenzilor și a obligațiilor bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, datorate și neachitate de către debitor.

2. În ceea ce privește Procedura de emitere și comunicare a unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită:

Au fost stabilite noi categorii de contribuabili pentru care nu se emit decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere:

– debitorii cu obligații fiscale restante ce fac obiectul suspendării executării silite prin depunerea unei scrisori de garanție sau polițe de asigurare de garanție, pe toată perioada suspendării executării silite;

– debitorii cu obligații fiscale restante pentru care a fost admisă, de căre instanța de contencios-administrativ, cererea de suspendare a executării actului administrativfiscal prin care au fost individualizate obligațiile;

– debitorii inactivi sau insolvabili, cu venituri și bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligațiilor fiscale.

A fost modificată limita cuantumului total al obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere, dobânzi, penalități de întârziere) sub care deciziile se emit după 180 zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale principale restante astfel:

– 3.000 lei (anterior, 1.500 lei) pentru mari contribuabili;

– 1.500 lei (anterior, 1.000 lei) pentru contribuabili mijlocii;

– 500 lei (suma nu a fost modificată) pentru celelalte categorii de debitori;

- 100 lei, pentru contribuabilii persoane fizice.

În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se află sub 40 lei, nu se emit decizii.

Pentru debitori inactivi sau insolvabili se emit deciziile în luna ianuarie a anului următor celui în care au fost declarați inactivi sau insolvabili, cu venituri și bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligațiilor fiscale. Dacă înainte de luna ianuarie, contribuabilii ies din aceste stări juridice, deciziile se emit trimestrial sau după 180 zile.

3. În ceea ce privește Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalități de nedeclarare sub o anumită limită:

Se aplică în situația în care contribuabilul nu a declarat sau a declarat incorect obligațiile fiscale principale. În ceste cazuri, se datorează penalități de nedeclarare și nu se calculează penalități de întârziere.

Este similară Procedurii privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită limită în ce privește:

– categoriile de contribuabili pentru care nu se emit decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalități de nedeclarare sub o anumită limită;

– emiterea deciziilor: trimestrial, în funcție de cuantumul penalităților de nedeclarare sau neemitere.

– emiterea deciziilor pentru debitorii inactivi sau insolvabili;

– emiterea deciziei din oficiu sau la solicitarea contribuabilului pentru achitarea penalităților de nedeclarare ori în situația în care cuantumul penalităților nu depășește plafonul prevăzut pentru anulare.

4. În ceea ce privește Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale sau bugetare restante sub o anumită limită:

Sunt emise, în baza acestei proceduri, următoarele acte de executare:

– somații;

– titluri executorii;

– adrese de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

– adrese de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

– adrese de înștiințare privind înființarea popririi.

În vederea emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar obligațiile fiscale sau bugetare restante ale debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, astfel:

- în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

- în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

- în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

- în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

Pentru emiterea adreselor de înființare a popririi și a adreselor de înștiințare privind înființarea popririi, obligațiile fiscale sau bugetare restante pentru care s-a împlinit termenul de 15 zile de la comunicarea somației sunt evaluate de către organul fiscal central competent.

În cazul în care cuantumul acestor obligații nu depășește limitele menționate anterior, actele de executare se emit după 180 zile de la comunicarea somației.

Pentru mai multe informații privind acest subiect, nu ezitați să contactați IONAS MIHAELA – Cabinet de Avocat.

 

 

 


    Copyright © 2015 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate.